Zasady i tryb w postępowaniu doktorskim wszczętym po 1 października 2019 roku (nowy tryb)

Szanowni Doktoranci,
uprzejmie informujemy, ze wszystkie składane wnioski muszą zostać wypełnione komputerowo, wydrukowane i podpisane.

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora - studia doktoranckie

Regulamin postępowania w sparwie nadania stopnia doktora - tryb eksternistyczny

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora - szkoła doktorska

1.Wykaz dokumentów potrzebnych do wyznaczenia promotora:

 1. Wniosek o wyznaczenie promotora pobierz
 2. Kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego (wymagany oryginał dyplomu do wglądu)
 3. Kwestionariusz osobowy pobierz
 4. Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu/Rady Katedry, na którym przedstawiono założenia rozprawy doktorskiej wraz z lista obecności pobierz
 5. Omówienie celu i założeń rozprawy doktorskiej (maksymalnie 1 str. A4) pobierz
 6. Dorobek naukowy kandydata na promotora – tylko w przypadku propozycji kandydata niezatrudnionego w UMP.
 7. Oświadczenie kandydata na promotora o spełnianiu wymagań do pełnienia funkcji promotora pobierz
 8. W przypadku wniosku o wyznaczenie promotora pomocniczego promotor główny dołącza uzasadnienie wniosku.
 9. Pozytywna  opinia Komisji Bioetycznej lub lokalnej Komisji Etyki Badań na Zwierzętach bądź potwierdzona przez Przewodniczącego Komisji opinia o braku cech eksperymentu medycznego.
 10. Zaświadczenie o zatrudnieniu kandydata na stopień doktora (dotyczy pracowników UMP)

2.Wykaz dokumentów potrzebnych do wszczęcia postępowania - tryb eksternistyczny

Postępowanie w sprawie weryfikacji efektów uczenia się (*PRK) - przewodnik dla zdających - tryb eksternistyczny

 1. Wniosek o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8.PRK pobierz
 2. Kwestionariusz weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK (należy załączyć dotychczasowe osiągnięcia kandydata do uzyskania stopnia naukowego doktora w zakresie: metodologii badań naukowych wraz z zagadnieniami statystycznymi i zasadami pisania publikacji, prawa własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań oraz etyka badań naukowych) pobierz
 3. Protokół z prezentacji ustnej wyników badań własnych w języku polskim lub angielskim przedstawiona na właściwej Radzie Kolegium, Instytutu bądź Katedry z zachowaniem konieczności udziału co najmniej 10 samodzielnych pracowników nauki z tożsamych lub pokrewnych specjalności wraz z listą obecności
 4. Wniosek o wszczęcie postępowania pobierz
 5. Rozprawa doktorska wraz z załącznikami (1 zbindowany egzemplarz rozprawy doktorskiej oraz wersję elektroniczną w pliku PDF) Ujednolicone zasady przygotowania rozprawy doktorskiej na podstawie cyklu publikacji
 6. Streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim (1 strona A4 - na górze strony: imię nazwisko, tytuł pracy, na dole strony: podpis)
 7. Streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim (1 strona A4 - na górze strony: imię nazwisko, tytuł pracy, na dole strony: podpis)
 8. Opinia promotora lub promotorów pobierz
 9. Raport systemu antyplagiatowego - skrócony protokół
 10. Oświadczenie doktoranta zgodnie z zał.1 do Zarządzenia Rektora 90/21 pobierz
 11. Kwestionariusz osobowy pobierz
 12. Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie z aktualnego wykazu czasopism (nie ujęty w rozprawie doktorskiej) Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
 13. Pozytywna  opinia Komisji Bioetycznej lub lokalnej Komisji Etyki Badań na Zwierzętach bądź potwierdzona przez Przewodniczącego Komisji opinia o braku cech eksperymentu medycznego.
 14. W przypadku rozprawy doktorskiej, realizowanej na podstawie cyklu publikacji, oświadczenie doktoranta, promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego oraz współautorów o indywidualnym wkładzie w powstanie prac pobierzpobierz
 15. Pismo od promotora (promotorów) ze wskazaniem propozycji 2 kandydatów do Komisji Doktorskiej.
 16. Zaświadczenie Kierownika Studium Języków Obcych UMP o spełnieniu przez kandydata wymogów niezbędnych do wszczęcia postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora.
 17. Zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy pracowników UMP)

3.Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia gotowej pracy doktorskiej - studia doktoranckie

 1. Wniosek kandydata z akceptacją promotora pobierz
 2. Rozprawa doktorska wraz z załącznikami (1 zbindowany egzemplarz rozprawy doktorskiej oraz wersję elektroniczną w pliku PDF) Ujednolicone zasady przygotowania rozprawy doktorskiej na podstawie cyklu publikacji
 3. Streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim (1 strona A4 - na górze strony: imię nazwisko, tytuł pracy, na dole strony: podpis)
 4. Streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim (1 strona A4 - na górze strony: imię nazwisko, tytuł pracy, na dole strony: podpis)
 5. Opinia promotora lub promotorów pobierz
 6. Raport systemu antyplagiatowego - skrócony protokół
 7. Oświadczenie doktoranta zgodnie z zał.1 do Zarządzenia Rektora 90/21 pobierz
 8. Zaświadczenie z Biura Szkoły Doktorskiej dotyczące zaliczenia wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów.
 9. Zaświadczenie dot. znajomości nowożytnego języka obcego.
 10. Kwestionariusz osobowy pobierz
 11. Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie z aktualnego wykazu czasopism (nie ujęty w rozprawie doktorskiej) Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
 12. Protokół z prezentacji ukończonej pracy doktorskiej na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu/Rady Katedry wraz z listą obecności. W przypadku braku Rady Katedry, opinia o rozprawie doktorskiej podpisana przez co najmniej trzech samodzielnych pracowników nauki z danej jednostki lub prowadzących badania naukowe w dziedzinie i dyscyplinie naukowej wskazanej we wniosku.
 13. Pozytywna  opinia Komisji Bioetycznej lub lokalnej Komisji Etyki Badań na Zwierzętach bądź potwierdzona przez Przewodniczącego Komisji opinia o braku cech eksperymentu medycznego.
 14. W przypadku rozprawy doktorskiej, realizowanej na podstawie cyklu publikacji, oświadczenie doktoranta, promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego oraz współautorów o indywidualnym wkładzie w powstanie prac pobierzpobierz
 15. Pismo od promotora (promotorów) ze wskazaniem propozycji 2 kandydatów do Komisji Doktorskiej.

4.Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia gotowej pracy doktorskiej - wszczęcie postępowania - szkoła doktorska

 1. Wniosek kandydata z akceptacją promotora pobierz
 2. Kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego (wymagany oryginał dyplomu do wglądu)
 3. Rozprawa doktorska wraz z załącznikami (1 zbindowany egzemplarz rozprawy doktorskiej oraz wersję elektroniczną w pliku PDF) Ujednolicone zasady przygotowania rozprawy doktorskiej na podstawie cyklu publikacji
 4. Pozytywna  opinia Komisji Bioetycznej lub lokalnej Komisji Etyki Badań na Zwierzętach bądź potwierdzona przez Przewodniczącego Komisji opinia o braku cech eksperymentu medycznego.
 5. Opinia promotora lub promotorów pobierz
 6. Opinia Dyrektora Szkoły Doktorskiej o doktorancie, zaświadczająca o realizacji efektów kształcenia na poziomie 8 PRK, tym w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego
 7. Protokół z prezentacji ukończonej pracy doktorskiej na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu/Katedry wraz z listą obecności
 8. Raport systemu antyplagiatowego - skrócony protokół
 9. Oświadczenie doktoranta zgodnie z zał.1 do Zarządzenia Rektora 90/21 pobierz
 10. Streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim (1 strona A4 - na górze strony: imię nazwisko, tytuł pracy, na dole strony: podpis)
 11. Streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim (1 strona A4 - na górze strony: imię nazwisko, tytuł pracy, na dole strony: podpis)
 12. Kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego (wymagany oryginał dyplomu do wglądu)
 13. Kwestionariusz osobowy pobierz
 14. Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie z aktualnego wykazu czasopism (nie ujęty w rozprawie doktorskiej) Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
 15. W przypadku rozprawy doktorskiej, realizowanej na podstawie cyklu publikacji, oświadczenie doktoranta, promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego oraz współautorów o indywidualnym wkładzie w powstanie prac pobierzpobierz
 16. Pismo od promotora (promotorów) ze wskazaniem propozycji 2 kandydatów do Komisji Doktorskiej.

 

5.Akty prawne:

 Zarządzenie nr 1/2021 Kanclerzy Kolegiów Nauk w sprawie ustalenia postępowania w zakresie weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8PRK

Uchwała Senatu 86/2021

Zarządzenie nr 67/24 Rektora w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego

Zarządzenie nr 33/24 Rektora w sprawie zasad afiliowania publikacji naukowych pracowników, doktorantów i studentów UMP

Zarządzenie nr 34/24 Rektora w sprawie ustalenia Regulaminu punktacji dorobku naukowego pracowników i doktorantów UMP

Uchwała Senatu nr 159/2023 w sprawie Regulaminu korzystania i udostępniania infrastruktury badawczej w UMP

Uchwała Senatu nr160/2023 w sprawie określenia warunków korzystania z infrastruktury bdawczej i informatycznej UMP przez osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym

Uchwała Senatu nr 69/2023 - wchodzi w życie 1.10.2023r.

Uchwała Senatu nr 35/2021

Załącznik do Uchwały Senatu nr 35/3021

Uchwała Senatu nr 203/2019

Ujednolicone zasady przygotowania rozprawy doktorskiej na podstawie cyklu publikacji

Wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej

Wzór oświadczenia współautorów do cyklu publikacji

Wzór oświadczenia doktoranta do cyklu publikacji

Zarządzenie Rektora nr 90/2021 - Regulamin procedury antyplagiatowej

Instrukcja video- JSA https://www.youtube.com/playlist?list=PLhrk1HkrMtpw4xZX75u5nZhAtPe1_PHPT