Kilka słów o Kolegiach Nauk:

Zgodnie ze Statutem UMP - uchwała nr 83/2021 Senatu UMP z dnia 26 maja 2021 r. Kapituły Kolegiów Nauk są jednym z organów uczelni.

W Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu działają Kolegia Nauk w dyscyplinach:

1) nauki medyczne;

2) nauki farmaceutyczne;

3) nauki o zdrowiu.

Kolegium danej nauki tworzą wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy zadeklarowali wybór tej dyscypliny.

W ramach Kolegium Nauki działa Kapituła Kolegium Nauki, której zadaniem jest:

1) prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Senat oraz nadawanie stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego.

W ramach Kolegium Nauki działa Rada Kolegium Nauki, której zadaniem jest:

1) wydawanie opinii we wszelkich sprawach w zakresie nauki w danej dyscyplinie;

2) organizowanie uroczystości akademickich związanych z wręczaniem dyplomu doktora oraz doktora habilitowanego oraz aktu nadania tytułu doktora honoris causa.

Radą Kolegium Nauki i Kapitułą Kolegium Nauki kieruje Kanclerz z pomocą  1 do 2 zastępców kanclerza.

Kanclerz w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Rady Kolegium, przewodniczy jej obradom i zapewnia wykonywanie jej uchwał;

2) dba o należyte zaspokajanie potrzeb pracowników w obszarze prowadzonej nauki;

3) dokonuje rozdziału środków przydzielonych Kolegiom na naukę;

4) występuje z wnioskiem do Rektora w sprawie współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi, pozawydziałowymi i pozauczelnianymi w sprawach naukowych, na zasadach określonych przez Radę Kolegium;

5) podejmuje decyzje w zakresie upoważnienia Rektora;

6) Kanclerz podejmuje czynności przewidziane w ustalonych przez Senat "Zasadach postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego".

Aktualności

Kontakt

Biuro Obsługi Kanclerzy Kolegiów Nauk
Collegium Maius
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. 61 854 60 10
e-mail: kolegia_nauk@ump.edu.pl

Zobacz także

Zobacz także

Zobacz także