Kilka słów o Kolegiach Nauk:

W Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu działają Kolegia Nauk w dyscyplinach:

1) nauki medyczne;

2) nauki farmaceutyczne;

3) nauki o zdrowiu.

Kolegium danej nauki tworzą wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy zadeklarowali wybór tej dyscypliny.

W ramach Kolegium Nauki działa Rada Kolegium, której zadaniem jest:

1) wydawanie opinii we wszelkich sprawach w zakresie nauki w danej dyscyplinie;

2) prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Senat oraz nadawanie stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego;

3) organizowanie uroczystości akademickich zwiazanych z wręczaniem dyplomu doktora oraz doktora habilitowanego.

Kolegium Nauki i Radą Kolegium kieruje Kanclerz z pomocą zastępców kanclerza.

Kanclerz w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Rady Kolegium, przewodniczy jej obradom i zapewnia wykonywanie jej uchwał;

2) dba o należyte zaspokajanie potrzeb pracowników w obszarze prowadzonej nauki;

3) dokonuje rozdziału środków przydzielonych Kolegiom na naukę;

4) występuje z wnioskiem do Rektora w sprawie współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi, pozawydziałowymi i pozauczelnianymi w sprawach naukowych, na zasadach określonych przez Radę Kolegium

5) podejmuje decyzje w zakresie upoważnienia Rektora;

6) Kanclerz podejmuje czynności przewidziane w ustalonych przez Senat "Zasadach postepowaia w sprawie nadwania stopnia doktora w Uniwersytetcie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego".

 

Aktualności

Nagroda Miasta Poznania za...

09/10/2020

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Miasto Poznań organizuje XVII edycję konkursu "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską"

Zobacz więcej aktualności

Kontakt

Uwaga! Zmiana lokalizacji!

Biuro Obsługi Kanclerzy Kolegiów Nauk
Collegium Maius
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. 61 854 60 10
e-mail: kolegia_nauk@ump.edu.pl

Zobacz także

Zobacz także