Kilka słów o Kolegiach Nauk:

W Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu działają kolegia nauk w dyscyplinach: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne oraz nauki o zdrowiu.

Kolegium danej nauki tworzą wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy zadeklarowali wybór tej dyscypliny.

W ramach kolegium nauki działa rada kolegium, której zadaniem jest wydawanie opinii we wszelkich sprawach w zakresie nauki w danej dyscyplinie, w tym proponowanie kandydatów do komisji habilitacyjnych, które przedstawiają senatowi wnioski o nadanie stopnia.

Kolegium nauki i radą kolegium kieruje kanclerz z pomocą zastępców kanclerza.

Kanclerz w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia rady kolegium,przewodniczy jej obradom i zapewnia wykonywanie jej uchwał

2) dba o nalezyte zaspokajanie potrzeb pracowników w obszarze prowadzonej nauki

3) dokonuje rozdziału środków przydzielonych kolegiom na naukę

4) występuje z wnioskiem do rektora w sprawie współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi, pozawydziałowymi i pozauczelnianymi w sprawach naukowych, na zasadach określonych przez radę kolegium

5) podejmuje decyzje z upoważnienia rektora

Aktualności

Kontakt

Kolegium Nauk Medycznych
Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
tel. 61 854 73 92
kondygnacja D2, pok. D238
e-mail: kanclerz_nauk_medycznych@ump.edu.pl
e-mail: dknapska@ump.edu.pl

Kontakt

Kolegium Nauk Farmaceutycznych
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
tel. 61 854 66 00
e-mail: kanclerz_nauk_farmaceutycznych@ump.edu.pl
e-mail: pciesielska@ump.edu.pl

Kontakt

Kolegium Nauk o Zdrowiu
Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
kondygnacja D2, pok. D208
tel. 61 854 73 89
e-mail: kanclerz_nauk_o_zdrowiu@ump.edu.pl
e-mail: brozek@ump.edu.pl