Zasady i tryb postępowania habilitacyjnego

Postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego składany do podmiotu habilitującego (UMP) za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej (dalej: RDN).

RDN dokonuje oceny formalnej wniosku oraz przekazuje go do UMP, jako podmiotu habilitującego, w terminie 4 tygodni od dnia jego otrzymania. Wnioski proceduje Rada Kolegium Nauk Farmaceutycznych.

W terminie 4 tygodni od dnia wpływu wniosku do UMP, Rada Kolegium Nauk Farmaceutycznych podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania lub odmowy jego przeprowadzenia.

W przypadku odmowy przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego przez UMP, RDN wyznacza inny podmiot habilitujący.

W terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN wyznacza 4 członków komisji. Rada Kolegium w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji wyznaczonych przez RDN, powołuje pełen skład komisji habilitacyjnej.

Recenzentem w komisji habilitacyjnej nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat dwukrotnie nie dochowała terminu na sporządzenie recenzji w postępowaniu habilitacyjnym.

Recenzenci, w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia im wniosku i dokumentacji, oceniają, czy osiągnięcia naukowe kandydata odpowiadają wymaganiom do nadania stopnia doktora habilitowanego i przygotowują recenzję, która zawiera jednoznaczną konkluzję określającą charakter tej recenzji: pozytywny albo negatywny.

Komisja habilitacyjna w głosowaniu jawnym podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem że opinia ta nie może być pozytywna, jeśli co najmniej dwie recenzje są negatywne. Uchwała ta zawiera uzasadnienie. Na wniosek kandydata, podjęcie uchwały może nastąpić w głosowaniu tajnym, a Komisja ta jest związana takim wnioskiem.

Komisja habilitacyjna w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania recenzji, przekazuje Radzie Kolegium Nauk Farmaceutycznych uchwałę wraz z uzasadnieniem. Nadanie lub odmowa nadania stopnia zapada w formie uchwały na najbliższym posiedzeniu Rady Kolegium Nauk Farmaceutycznych w terminie miesiąca od dnia otrzymania uchwały komisji habilitacyjnej.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  od 1 października 2023r. obowiązuje publiczne kolokwium habilitacyjne. W przypadku postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczętych i niezakończonych do dnia 30 września 2023r. komisja habilitacyjna nie przeprowadza kolokwium habilitacyjnego.

Poradnik Rady Doskonałości Naukowej - postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego