wymagania dokumentacyjne wniosku

W związku z kompetencją Rady Doskonałości Naukowej, wyrażoną w art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz.742 tj.), dotyczącą dokonywania oceny formalnej wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zaleca się sporządzanie przedmiotowego wniosku z uwzględnieniem następujących dokumentów.

  1. Wniosek przewodni.
  2. Dane wnioskodawcy.
  3. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
  4. Autoreferat w języku polskim przedstawiający opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi określone osiągnięcia, w szczególności dotyczących staży naukowych, grantów, publikacji powstałych w wyniku prowadzenia badań w więcej niż jednej jednostce naukowej.
  5. Wykaz osiągnieć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczy wkład w rozwój określonej dyscypliny.

Wskazane jest podanie danych naukometrycznych (analiza bibliometryczna).

Rada Doskonałości Naukowej rekomenduje składanie wniosków wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:/RDN/SkrytkaESP

W takim przypadku wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub podpisem zaufanym. Dotyczy to wszystkich załączników wytworznych przez Wnioskodawcę na potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Podpis zaufany (czyli bezpłatny podpis elektroniczny) w łatwy i szybki sposób można złożyć na poszczególnych dokumentach, które powinny być zapisane w formacie pdf, poprzez poniżej wskazaną stronę internetową:

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

instrukcja składania dokumentów za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod wskazany adres e-mail: daria.jaworska@rdn.gov.pl oraz nr tel. 22 656 60 98

Przedmiotowy wniosek może być także złożony osobiście w siedzibie Rady Doskonałości Naukowej lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej albo kurierskiej. W takich przypadkach dokument, o którym mowa w pkt 1 (wniosek przewodni), powinien mieć postać papierową, opatrzoną podpisem własnoręcznym. Do dokumentu tego należy załączyć 2 elektroniczne nośniki danych zawierające pliki stanowiące dokumenty, o których mowa w pkt. 2-5, oraz zeskanowany wniosek przewodni. Pliki dotyczące dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 2 oraz 4-5 powinny być podpisane  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

W przypdku złożenia wniosku osobiście lub za pośrednictwem poczty, kopie prac potwierdzające osiągnięcie naukowe oraz oświadczenia współautorów przedkłada się tylko na nośniku danych.

W przypadku gdy publikacja wieloautorska ma więcej niż 5-ciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie okreslające jego indywidualny wkład w powstanie pracy oraz oświadczenia co najmniej 5-ciu pozostałych współautorów. Oświadczenia przedkłada się na nośniku danych, natomiast ich oryginały należy dostarczyć do Biura Obsługi Kanclerzy Kolegiów Nauk

wzór oświadczenia współautorów

Rada Doskonałości Naukowej zaleca, aby poza dokumentem wskazanym w pkt. 2 nie podawać danych osobowych, jak np. adresu zamieszkania, numeru PESEL itp.

Składany wniosek powinien uwzględniać ewentualne wymagania określone przez podmiot habilitujący.

Poniżej załączamy link do strony RDN-u

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html