Plan działań sekretarza Komisji habilitacyjnej

Plan działań Sekretarza Komisji Habilitacyjnej

  1. Nawiązanie kontaktu z Przewodniczącym Komisji Habilitacyjnej i omówienie zasad pracy komisji.
  2. Kontakt z pozostałymi członkami komisji i przekazanie ustaleń dokonanych z Przewodniczącym.
  3. Po otrzymaniu kompletu recenzji, ustalenie planu dalszych działań z Przewodniczącym (forma, miejsce i termin spotkania komisji). Przesłanie recenzji wszystkim członkom komisji.
  4. Ustalenie terminu posiedzenia ze wszystkimi członkami komisji ( posiedzenie może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej). Posiedzenie komisji odbywa się przy obecności minimum 6 osób wchodzących w jej skład (w tym Przewodniczący i Sekretarz).
  5. Poinformowanie Biura Obsługi Kanclerzy Kolegiów Nauk o planowanym terminie posiedzenia komisji habilitacyjnej.
  6. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z przygotowaniami do posiedzenia komisji habilitacyjnej (w tym m.in. rezerwacja sali w CKD na posiedzenie komisji (ckd@bokiz.pl) -  w przypadku organizacji posiedzenia w formie stacjonarnej. W przypadku wideokonferencji - łączenie za pomocą platformy Microsoft TEAMS - współpraca z informatykiem Uczelni odpowiedzialnym za połączenie (aaugustyn@ump.edu.pl). Powiadomienie wszystkich członków komisji o formie posiedzenia.
  7. Przygotowanie w porozumieniu z Przewodniczącym projektu uchwały komisji oraz protokołu z jej posiedzenia (zapoznanie wszystkich członków komisji z dokumentami w celu akceptacji lub wniesienia uwag).
  8. Zgodnie z uchwałą nr 24/2023 Senatu UMP z dnia 22 marca 2023r. uchwałę komisji habilitacyjnej podpisuje jej przewodniczący.
  9. Przekazanie do Biura Obsługi Kanclerzy Kolegiów Nauk w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania ostatniej recenzji uchwały z uzasadnieniem wraz z pozostałymi dokumentami ( ustawa PSWiN art. 221 ust. 11 )

Dokumenty do pobrania:

wzór uchwały komisji habilitacyjnej

załącznik do uchwały komisji habilitacyjnej

wzór protokołu

lista obecności

głosowanie w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej nadania stopnia doktora habilitowanego