Plan działań sekretarza Komisji habilitacyjnej

 1. Nawiązanie kontaktu z Przewodniczącym Komisji Habilitacyjnej i omówienie zasad pracy komisji.
 2. Kontakt z pozostałymi członkami komisji i przekazanie ustaleń dokonanych z Przewodniczącym.
 3. Po wpłynięciu ostatniej recenzji, ustalenie z Przewodniczącym terminu, miejsca oraz przebiegu pracy komisji, w tym sposobu przeprowadzenie kolokwium habilitacyjnego. Przesłanie recenzji wszystkim członkom komisji.
 4. Ustalenie ostatecznego terminu posiedzenia komisji habilitacyjnej ze wszystkimi członkami komisji. Posiedzenie komisji wraz z kolokwium habilitacyjnym odbywa się przy obecności minimum 6 osób wchodzących w jej skład, w tym co najmniej 3 recenzentów, przewodniczącego i sekretarza).
 5. Posiedzenia komisji habilitacyjnej mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

  1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami;

  2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym z jednoczesną transmisją obrazu i dźwięku, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

 6. Poinformowanie Kanclerza Kolegium oraz Biura Obsługi Kanclerzy Kolegiów Nauk drogą elektroniczną o planowanym terminie posiedzenia komisji habilitacyjnej.
 7. Powiadomienie kandydata o terminie i miejscu kolokwium nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia kolokwium oraz przesłanie recenzji.
 8. Kolokwium ma charakter publiczny z wyłączeniem kolokwium w zakresie osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.
 9. Podczas kolokwium kandydat przedstawia swoje osiągnięcia naukowe będące podstawą do nadania stopnia. Prezentacja przyjmuje formę krótkiego wykładu. Po wygłoszeniu wykładu, przewodniczący komisji habilitacyjnej otwiera dyskusję. W trakcie dyskusji kandydat odnosi się do treści recenzji oraz udziela odpowiedzi na zadane pytania. Do zadania pytań uprawniony jest każdy uczestnik kolokwium
 10. Kolokwium może być przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję kolokwium w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami oraz wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy kolokwium mogą wypowiadać się w jego toku, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Po przeprowadzonym kolokwium habilitacyjnym komisja obraduje na posiedzeniu niejawnym.
 11. Sporządzenie protokołu z kolokwium habilitacyjnego, który stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia komisji habilitacyjnej, na którym podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia opinii o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (zapoznanie wszystkich członków komisji z dokumentami w celu akceptacji lub wniesienia uwag).
 12. Przygotowanie w porozumieniu z Przewodniczącym projektu uchwały komisji habilitacyjnej. Zgodnie z uchwałą nr 161/2023 Senatu UMP z dnia 8 listopada 2023r. uchwałę komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem podpisuje jej przewodniczący.
 13. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z przygotowaniami do posiedzenia komisji habilitacyjnej (w tym m.in. rezerwacja sali w CKD na posiedzenie komisji (ckd@bokiz.pl) -  w przypadku organizacji posiedzenia w formie stacjonarnej lub hybrydowej. W przypadku wideokonferencji - łączenie za pomocą platformy Microsoft TEAMS - współpraca z informatykiem Uczelni panem Aleksandrem Augustynem odpowiedzialnym za połączenie (nr tel. 845 26 47, aaugustyn@ump.edu.pl). Powiadomienie wszystkich członków komisji o formie posiedzenia.
 14. Przekazanie do Biura Obsługi Kanclerzy Kolegiów Nauk w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania ostatniej recenzji uchwały z uzasadnieniem wraz z pozostałymi dokumentami ( ustawa PSWiN art. 221 ust. 11 )

Dokumenty do pobrania:

wzór uchwały komisji habilitacyjnej

załącznik do uchwały komisji habilitacyjnej

wzór protokołu

lista obecności

głosowanie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania stopnia doktora habilitowanego