Akty prawne

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Ustawa z 22.08.2023r. regulująca termin umarzania/zamknięcia przewodów doktorskich w "starym trybie" do 31.12.2024r.

 

Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uchwała nr 16/2024 Senatu UMP w sprawie zmiany Statutu

 

Uchwała nr 83/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uchwała nr 347/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i ustalenia tekstu jednolitego Statutu

 

Uchwała nr 161/2023 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie zmiany Uchwały Senatu nr 24/2023 z dnia 22 marca 2023r. w sprawie określenia Zasad postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Uchwała nr 25/2023 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 22 marca 2023r w sprawie ustalenia minimalnych wymogów osiągnięcia naukowego i dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Uchwała nr 24/2023 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 22 marca 2023r w sprawie określenia Zasad postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uchwała nr 90/2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie ustalenia minimalnych kryteriów dorobku naukowego do ubiegania się o zatrudnienie w ramach konkursu na stanowisko profesora uczelni i profesora zwyczajnego. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2022

Uchwała nr 68/2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 25 maja 2022r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów osiągnięcia naukowego i dorobku naukowego w  postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Uchwała nr 86/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie wytycznych do weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu

Uchwała nr 52/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania składu komisji do wstępnej oceny efektów uczenia się kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym ( dyscyplina nauki o zdrowiu)

Uchwała nr 51/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego  w Poznaniu z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania składu komisji do wstępnej oceny efektów uczenia się kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym ( dyscyplina nauki farmaceutyczne)

Uchwała nr 50/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego  w Poznaniu z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania składu komisji do wstępnej oceny efektów uczenia się kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym (dyscyplina nauki medyczne)

Uchwała nr 35/2021 Senatu w sprawie ustalenia minimalnych wymogów osiągnięcia naukowego i dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora oraz wyboru dyscypliny przy wszczęciu powyższego postępowania

załącznik do Uchwały 35/2021 wybór dyscypliny w postepowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora na UMP

Uchwała nr 34/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie określenia Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 33/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie określenia Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Uchwała nr 346/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie ustalenia minimalnych kryteriów dorobku naukowego do ubiegania się o zatrudnienie w ramach konkursu na stanowisko profesora uczelni i profesora zwyczajnego

załącznik do Uchwały nr 346/2020

Uchwała nr 64/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie ustalenia minimalnych kryteriów dorobku naukowego pracowników z dzidziny nauk humanistycznych lub dziedziny nauk społecznych do ubiegania się o zatrudnienie w ramach konkursu na stanowisko adiunkta, profesora uczelni i profesora zwyczajnego

załącznik do Uchwały 64/2020

Uchwała 203/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia minimalnych wymogów osiągnięcia naukowego opartego na cyklu powiązanych publikacji naukowych w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora

Uchwała nr 202/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie ustalenia minimalnych wymogów osiągnięcia naukowego i dorobku naukowego w  postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego (Przepisy obowiązujące od dnia 1 lipca 2020r.)

Rozporządzenie MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik

Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki