Akty prawne

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Uchwała nr 152/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie ustalenia minimalnych wymogów dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego - Załącznik do Uchwały nr 152/2018 (Przepisy obowiązujące do dnia 30 czerwca 2020r.) 

Uchwała nr 202/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie ustalenia minimalnych wymogów osiągnięcia naukowego i dorobku naukowego w  postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego (Przepisy obowiązujące od dnia 1 lipca 2020r.) 

Uchwała nr 126/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie określenia Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Medycznycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik

Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki