Nadane stopnie naukowe doktora habilitowanego

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2024r. podjęła uchwały o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Olga Adamczyk - Gruszka

tytuł osiągnięcia naukowego: Ocena prognostycznej wartości profilu molekularnego i wybranych biomarkerów w raku endometrium, mających znaczenie dla przebiegu choroby i terapii.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2024r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Anna Dera - Szymanowska

tytuł osiągnięcia naukowego: Próba optymalizacji oceny wzrastania płodu w ciążach wielopłodowych bliźniaczych

dr n. med. Joanna Kaźmierska

tytuł osiągnięcia naukowego: Wykorzystanie parametrów klinicznych, radiobiologicznych i obrazowania funkcjonalnego w prognozowaniu wyników leczenia nieoperacyjnych nowotworów regionu głowy i szyi jako metoda personalizacji radioterapii

dr n. med. Roma Krzymińśka - Siemaszko

tytuł osiągnięcia naukowego: Kwestionariusze do oceny ryzyka sarkopenii – SARC-F i jego modyfikacje oraz Mini Sarcopenia Risk Assessment - adaptacja narzędzi do badań oraz porównanie ich wartości psychometrycznych

dr n. med. Agnieszka Rawłuszko - Wieczorek

tytuł osiągnięcia naukowego: Znaczenie wewnątrztkankowych przemian estrogenów w prognozowaniu przeżycia pacjentów oraz ścieżki sygnałowej zależnej od receptora estrogenowego typu ß w odpowiedzi na hipoksję w raku jelita grubego

dr n. med. Monika Świerczewska

tytuł osiągnięcia naukowego: Mechanizmy chemiooporności raka jajnika w różnych modelach badawczych in vitro

-----------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 26 kwietna 2024r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Rafał Iciek

tytuł osiągnięcia naukowego: Ocena ekspresji łożyskowej genów związanych ze wzrastaniem i rozwojem płodu w ciąży powikłanej cukrzycą typu 1

dr n. med. Kacper Nijakowski

tytuł osiągnięcia naukowego: Ślinowa mieloperoksydaza  u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit i u osób zdrowych

dr n. med. Liliana Łykowska - Szuber

tytuł osiągnięcia naukowego: Udział wariantów genów apoptozy oraz genów procesów zapalnych w pierwotnej odpowiedzi na terapię anty-TNF u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

----------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 28 marca 2024r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Tomasz Urbanowicz

tytuł osiągnięcia naukowego: Analiza zmiennych z morfologii krwi obwodowej w optymalizacji opieki nad chorym poddanym rewaskularyzacji wieńcowej

dr n. med. Jan Nowak

tytuł osiągnięcia naukowego: Choroby jelit i dysregulacja immunologiczna w analizach transkryptomicznych

dr n. med. Piotr Zelga

tytuł osiągnięcia naukowego: Przesuwanie granic niemożliwego: nowe narzędzia molekularne i kliniczne w diagnostyce i leczeniu chirurgicznych chorób trzustki

---------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 1 marca 2024r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Aleksandra Rajewska - Rager

tytuł osiągnięcia naukowego: Analiza czynników klinicznych i biologicznych u młodzieży i młodych dorosłych z zaburzeniami nastroju - ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych predyktorów konwersji diagnozy w kierunku choroby afektywnej dwubiegunowej

dr n. med. Katarzyna Pawlak - Buś

tytuł osiągnięcia naukowego: Nowe aspekty aktywności klinicznej i immunologicznej pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym ze szczególnym uwzględnieniem objawów neuropsychiatrycznych oraz zajęcia nerek

dr n. med. Damian Skrypnik

tytuł osiągnięcia naukowego: Wpływ leptyny na czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego w wybranych grupach pacjentów z podwyższonym ryzykiem sercowo - naczyniowym

---------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2023r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Cezary Wojtyła

tytuł osiągnięcia naukowego: Wpływ zmian systemowych, uwarunkowań środowiskowych oraz stylu życia kobiet na ich stan zdrowia, przebieg ciąży oraz wyniki położnicze

-----------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2023r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Anna Olasińska - Wiśniewska

tytuł osiągnięcia naukowego: Wpływ wybranych czynników klinicznych i laboratoryjnych na wczesne oraz odległe wyniki leczenia pacjentów z ciężką stenozą aortalną metodą przezcewnikowej implantacji protezy zastawki aortalnej

dr n. med. Michał Kowalczyk

tytuł osiągnięcia naukowego: Rozwój metod molekularnych w badaniach nad patogenami w dermatologii

----------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 27 października 2023r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Katarzyna Zaorska

tytuł osiągnięcia naukowego: Predykcja złożonych cech fenotypowych w oparciu o ocenę polimorfizmów pojedynczego nukleotydu i metody uczenia maszynowego

dr n. med. Ewelina Bukowska - Olech

tytuł osiągnięcia naukowego: Kliniczne i molekularne aspekty wad układu kostnego człowieka

-----------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 7 września 2023r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Joanna Walczak - Sztulpa

tytuł osiągnięcia naukowego: Charakterystyka molekularna i kliniczna pacjentów z zespołem Sensenbrenner ( Cranioectodermal dysplasia)

---------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2023r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Anna Winczewska - Wiktor

tytuł osiągnięcia naukowego: Poszukiwanie podłoża i terapii encefalopatii rozwojowych, rozwojowo-padaczkowych i padaczkowych

------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2023r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Jacek Hermann

tytuł osiągnięcia naukowego: Miejsce i znaczenie nowych metod oszczędzających zwieracze w leczeniu przetok okołoodbytniczych

dr n. med. Paweł Kurzawa

tytuł osiągnięcia naukowego: Analiza czynników diagnostyczno-prognostycznych guzów tkanek miękkich i kości z wielokierunkowym różnicowaniem z uwzględnieniem różnicowania mięśniowego

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2023r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Karolina Zaręba

tytuł osiągnięcia naukowego: Personel medyczny w perspektywie terminacji ciąży w Polsce

dr n. med. Andrzej Gawrecki

tytuł osiągnięcia naukowego: Bezpieczeństwo i zasady podejmowania aktywności sportowej u osób z cukrzycą typu1

dr n. med. Paweł Wójciak

tytuł osiągnięcia naukowego: Nowe skale do oceny objawów negatywnych schizofrenii: różnice płciowe w zakresie psychopatologii związane z funkcjami poznawczymi i wskaźnikami metabolicznymi

dr n. biol. Tomasz Lehmann

tytuł osiągnięcia naukowego: Interakcje in vitro ludzkich komórek jądra miażdżystego i komórek macierzystychszpiku kostnego – oddziaływanie transformującego czynnika wzrostu β1 (TGF-β1),migracja barwników lipofilnych i tworzenie nanorurek tunelujących

dr n. med. Beata Brajer - Luftmann

tytuł osiągnięcia naukowego: Ocena wybranych elementów wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej w mikrośrodowisku płynu z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc oraz ich związku z parametrami klinicznymi

----------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 8 marca 2023r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Paweł Gutaj

tytuł osiągnięcia naukowego: Nowe aspekty kliniczne i metaboliczne w ciąży powikłanej cukrzycą typu 1

---------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2023r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. rol. Anna Skorczyk - Werner

tytuł osiągnięcia naukowego: Nowe przyczyny dystrofii siatkówki w populacji polskiej

---------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2022r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Małgorzata Kałużna

tytuł osiągnięcia naukowego: Antropometryczne, metaboliczne, hormonalne i kardiologiczne aspekty zespołu policystycznych jajników

----------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2022r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Paulina Sobkowiak

tytuł osiągnięcia naukowego: Znaczenie wariantów genetycznych oraz ekspresji genów i białek związanych z przewlekłym stanem zapalnym w wybranych chorobach alergicznych u dzieci

dr n. med. Anna Wawrocka

tytuł osiągnięcia naukowego: Podłoże molekularne wrodzonych wad rozwojowych oczu w populacji polskiej

dr n. med. Adrian Włodarczak

tytuł osiągnięcia naukowego: Wieloczynnikowa ocena kliniczna przydatności magnezowych, bioresorbowalnych rusztowań wieńcowych w leczeniu chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi

----------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 11 października 2022r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Katarzyna Kulcenty

tytuł osiągnięcia naukowego: Radioterapia śródoperacyjna jako czynnik obniżający potencjał nowotworowy komórek raka piersi poprzez modyfikację mikrośrodowiska rany pooperacyjnej

dr n. med. Marta Tyszkiewicz - Nwafor

tytuł osiągnięcia naukowego: Rola wybranych neuropeptydów w etiopatogenezie jadłowstrętu psychicznego i ich związek z objawami psychopatologicznymi zaburzenia

dr n. med. Marta Kałużna - Oleksy

tytuł osiągnięcia naukowego: Niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową – rola wybranych składowych zespołu kruchości

dr n. med. Mateusz Puślecki

tytuł osiągnięcia naukowego: Wyniki wdrażania technik pozaustrojowej oksygenacji membranowej w stanach bezpośredniego zagrożenia życia z wykorzystaniem symulacji medycznej wysokiej wierności

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2022r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Monika Obara - Moszyńska

tytuł osiągnięcia naukowego: Wspomaganie rozwoju dziecka z genetycznie uwarunkowaną niskorosłością

dr n. biol. Bartłomiej Budny

tytuł osiągnięcia naukowego: Wykorzystanie analiz genowych w opracowaniu skutecznych metod diagnostyki wrodzonych dysfunkcji przysadki

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2022r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Jakub Kornacki

tytuł osiągnięcia naukowego: Ocena funkcji łożyska oraz integralności śródbłonka we wczesnej i późnej postaci stanu przedrzucawkowego

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 11 maja 2022r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Katarzyna Ożegowska

tytuł osiągnięcia naukowego: Metaboliczne konsekwencje u kobiet z zespołem policystycznych jajników  w zależności od ich wskaźników masy ciała; wyzwania diagnostyczne i metodologiczne

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2022r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Magdalenie Budzyń

tytuł osiągnięcia naukowego: Ocena poziomu krążących markerów uszkodzenia śródbłonka i ich użyteczności klinicznej w wybranych chorobach układu sercowo-naczyniowego

dr n. med. Tamarze Pawlaczyk-Kamieńskiej

tytuł osiągnięcia naukowego: Analiza wybranych parametrów klinicznych i laboratoryjnych stanu jamy ustnej dorosłych pacjentów chorujących na mukowiscydozę

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 25 marca 2022r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Hanna Komarowska

tytuł osiągnięcia naukowego: Rola ghreliny w etiopatogenezie i diagnostyce guzów nadnerczy

dr n. med. Tamara Mańkowska - Wierzbicka

tytuł osiągnięcia naukowego: Znaczenie żywienia klinicznego oraz wybranych biomarkerów w diagnostyce i leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit ze szczególnym uwzględnieniem zmian w mikrobiocie jelitowej

dr n. biol. Dawid Szczepankiewicz

tytuł osiągnięcia naukowego: Model zwierzęcy jako narzędzie do badania podłoża molekularnego wybranych chorób cywilizacyjnych człowieka

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2022r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Mikołaj Dąbrowski

tytuł osiągnięcia naukowego: Badanie radiologicznych zmian zwyrodnieniowych w strukturach kostno-stawowych w aspekcie analizy pierwiastkowej

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2022r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Anna Komosa

tytuł osiągnięcia naukowego: Znaczenie wybranych aspektów oceny czynności płytek krwi oraz wykładników stresu oksydacyjnego w kardiologii interwencyjnej

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2021r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Ewa Ferensztajn - Rochowiak

tytuł osiągnięcia naukowego: Wpływ długotrwałego leczenia litem na bardzo małe embrionalno-podobne komórki macierzyste (VSELs) oraz markery komórek pluripotencjalnych, glejowych i nerwowych komórek macierzystych we krwi obwodowej pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 22 października 2021r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Ewa Deskur - Śmielecka

tytuł osiągnięcia naukowego: „Znaczenie upośledzonej czynności nerek jako czynnika ograniczającego możliwości farmakoterapii u osób w wieku podeszłym i pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową"

dr n. med. Bogna Gryszczyńska

tytuł osiągnięcia naukowego: „Wpływ wybranych chorób o podłożu miażdżycowym na utleniającą modyfikację białek osocza, zaawansowaną glikację białek oraz stężenie receptora sRAGE"

dr n. farm. Justyna Karolak

tytuł osiągnięcia naukowego: „Identyfikacja i charakterystyka podłoża genetycznego warunkującego powstanie letalnych rozwojowych chorób płuc u noworodków"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 22 września 2021 podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Rafał Obuchowicz

tytuł osiągnięcia naukowego: „Analiza i parametryzacja informacji w wybranych technikach diagnostyki radiologicznej"

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2021r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Olga Zając - Spychała

tytuł osiągnięcia naukowego: Epidemiologia, etiologia, profil oraz wyniki leczenia powikłań infekcyjnych u dzieci i młodzieży poddanych transplantacji komórek krwiotwórczych"

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2021r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Joanna Waligórska - Stachura

tytuł osiągnięcia naukowego: Analiza ekspresji wariantów splicingowych surwiwiny w rakach tarczycy i guza przysadki i jej korelacja z typem guza oraz zaawansowaniem choroby"

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 12 maja 2021r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Katarzyna Brzeźniakiewicz - Janus

tytuł osiągnięcia naukowego: „Nowe spojrzenie na wykorzystanie parametrów morfologicznych krwi w przewidywaniu nagłej śmierci pacjentów, wystąpieniu powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz ocenie potencjału regeneracyjnego organizmu"

dr n. med. Arkadiuszowi Niklasowi

tytuł osiągnięcia naukowego: Epidemiologia nadciśnienia tętniczego i towarzyszących czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w Polsce na przestrzeni ostatniej dekady na podstawie Wieloośrodkowego Badania Stanu Zdrowia WOBASZ i WOBASZ II"

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2021r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Maciej Brązert

tytuł osiągnięcia naukowego: Potencjał różnicowania się ludzkich jajnikowych komórek ziarnistych w modelu hodowli pierwotnej in vitro, uzyskanych od kobiet po kontrolowanej hiperstymulacji jajników"

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 16 marca 2021r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. biol. Katarzyna Wojtkowiak - Giera

tytuł osiągnięcia naukowego: Ekspresja wybranych receptorów Toll-podobnych w inwazjach pasożytniczych"

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2021r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

dr n. med. Karolina Chmaj - Wierzchowska

tytuł osiągnięcia naukowego: „Poziom czynników chemokinowych i niechemokinowych w surowicy krwi i występowanie problemów ze zdrowiem oraz ocena wpływu tych problemów na codzienne funkcjonowanie pacjentek z dolegliwościami bólowymi w przebiegu endometriozy pod postacią torbieli endometrialnych"

dr n. med. Bartosz Sokół

tytuł osiągnięcia naukowego: „Znaczenie rokownicze wybranych wskaźników biochemicznych i proteomicznych dla oceny wyników leczenia pacjentów po krwotoku podpajęczynówkowym – analiza aktywności określonych elementów kaskady neurozapalnej we wczesnym uszkodzeniu mózgu"

dr n. med. Dagmara Kabzińska

tytuł osiągnięcia naukowego: „Udział mutacji genów GDAP1, WNK1/HSN2 oraz RAB3GAP1 w etiopatogenezie choroby Charcot-Marie-Tooth typu 2"