Nadane stopnie naukowe doktora

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2024 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Veronica CASADEI
pr. dr nt.: Aktywność ruchowa, jakość snu i objawy ubytkowe jako predyktory zaburzeń metabolicznych w schizofrenii, promotor: prof. dr hab. Jan JARACZ

lek. stom. Katarzyna CIEŚLIŃSKA
pr. dr nt.: . Komputerowa analiza obrazu w ocenie uzębienia na podstawie cyfrowych zdjęć pantomograficznych, promotor: dr hab. Barbara BIEDZIAK, promotor pomocniczy: dr n. med. Katarzyna ZABOROWICZ oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Remigiusz DOMIN
pr. dr nt.: Ocena zależności pomiędzy stężeniem cytokin indukowanych wysiłkiem fizycznym, a parametrami wydolności fizycznej i siły mięśniowej u młodych zdrowych osób, promotor: prof. dr hab. Marek RUCHAŁA, promotor: prof. dr hab. Jacek ZIELIŃSKI oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. dent. Marcel FIRLEJ
pr. dr nt.: Badanie powierzchni i właściwości fizycznych stopu chromokobaltowego, tworzywa akrylanowego i materiałów wykorzystywanych w technologii druku 3D, promotor: dr hab. Barbara BIEDZIAK

lek. Piotr MARTENKA
pr. dr nt.: Opracowanie wybranych standardów w audycie klinicznym w radioterapii oraz walidacja modelu w Wielkopolskim Centrum Onkologii, promotor prof. dr hab. Piotr MILECKI oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Kamila MIĘTKIEWSKA-SZWACKA
pr. dr nt.: Cykl publikacji opisujących wpływ wysiłku fizycznego (na bieżni, podczas testu 6-minutowego marszu, na cykloergometrze stacjonarnym) na wybrane parametry odpowiedzi hemodynamicznej u osób zdrowych, z nadciśnieniem tętniczym, z niewydolnością serca oraz po przechorowaniu COVID-19, promotor: dr hab. Maciej CYMERYS prof. UMP

lek. Beata NIEWIADOMSKA
pr. dr nt.: Charakterystyka pacjentów o profilu paliatywnym i o profilu geriatrycznym hospitalizowanych na Oddziale Geriatrii z Pododdziałem Paliatywnym w Ewangelickim Szpitalu Lutherstift we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech, promotor: prof. dr hab. Katarzyna WIECZOROWSKA-TOBIS, promotor pomocniczy: dr hab. Ewa DESKUR-ŚMIELECKA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2024 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Jakub DĘBSKI
pr. dr nt.: Zmiany immunologiczne u chorych na nowotwory krwi i układu chłonnego pod wpływem leczenia cytostatycznego, promotor: prof. dr hab. Lidia USNARSKA-ZUBKIEWICZ

lek. Wojciech FARON
pr. dr nt.: Analiza korelacji pomiędzy parametrami klinicznymi i laboratoryjnymi u pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową a obecnością istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych, promotor: dr hab. Jarosław HICZKIEWICZ prof. UZ, promotor pomocniczy dr n. med. Aneta KLOTZKA

mgr Zuzanna KANDUŁA
pr. dr nt.: Wybrane warianty genetyczne a manifestacja laboratoryjna zdefiniowanych molekularnie nowotworów mieloproliferacyjnych Filadelfia ujemnych, promotor: prof. dr hab. Krzysztof LEWANDOWSKI oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. stom. Anna KRAHEL
pr. dr nt.: Biomarkery śliny odpowiedzi immunologicznej i stresowej u dzieci, promotor: prof. dr hab. Elżbieta PASZYŃSKA, promotor: prof. dr hab. Monika DMITRZAK-WĘGLARZ oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. dent. Magdalena TUCZYŃSKA
pr. dr nt.: Dostępność do świadczeń zdrowotnych w okresie pandemii COVID-19, promotor: prof. dr hab. Ewa BAUM, promotor pomocniczy: dr n. med. Maja MATTHEWS-KOZANECKA oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 28 marca 2024 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Agnieszka GRACZYK-SZUSTER
pr. dr nt.: Ocena roli wybranych biomarkerów w monitorowaniu progresji zmian u chorych z tętniakiem aorty piersiowej, promotor: prof. dr hab. Małgorzata PYDA

Lek. Maria KAMIENIARZ-MĘDRYGAŁ
pr. dr nt.: Ocena związku między zmiennością ciśnienia tętniczego krwi a stanem funkcjonalnym chorych z udarem niedokrwiennym mózgu, promotor: prof. dr hab. Radosław KAŹMIERSKI oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Adam OKRĘT
pr. dr nt.: Ocena chorych ze skoliozą idiopatyczną w wieloletniej obserwacji po zakończeniu leczenia gorsetem, promotor: prof. dr hab. Maciej GŁOWACKI

lek. Aneta RZEPKA
pr. dr nt.: Ocena czynników wpływających na występowanie, przebieg i wyniki leczenia zakażeń dróg oddechowych u pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej, promotor: prof. dr hab. Anna MANIA

---------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 1 marca 2024 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

Mgr Katarzyna FURMAN
pr. dr nt.: Wybrane wykładniki remodelowania kości w przebiegu leczenia choroby Addisona, promotor: prof. dr hab. Marta FICHNA

lek. Barbara OLSZEWSKA
pr. dr nt.: Nieinwazyjne metody diagnostyczne w ocenie zmian paznokciowych w łuszczycy, promotor: prof. dr hab. Aleksandra DAŃCZAK-PAZDROWSKA oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Paweł ZAWADZKI
pr. dr nt.: Wyniki zabiegów naprawczych w dostępach naczyniowych do dializ, promotor: prof. dr hab. Łukasz DZIECIUCHOWICZ

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2024 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Michał DOPIERAŁA
pr. dr nt.: Analiza niepowodzeń leczenia chłoniaków u dzieci i młodzieży leczonych w ośrodku poznańskim w latach 2006-2016 w zależności od typu histologicznego, promotor: prof. dr hab. Katarzyna DDERWICH, promotor pomocniczy: dr hab. Paweł KURZAWA

lek. Dorota FILIPOWICZ
pr. dr nt.: Ocena wpływu stężenia pierwiastków śladowych u ciężarnych na homeostazę tarczycową oraz stan zdrowia matki i dziecka, promotor: prof. dr hab. Marek RUCHAŁA oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

mgr Apolonia KAŁUŻNA
pr. dr nt.: Próba określenia głównych szlaków nowotworowych w wybranych typach raka jajnika, promotor: prof. dr hab. Andrzej MARSZAŁEK

lek. dent. Marta MALIŃSKA
pr. dr nt.: Analiza parametrów ortodontycznych w ocenie szerokości górnych dróg oddechowych w okresie dojrzewania szkieletowego, promotor: prof. dr hab. Teresa MATTHEWS-BRZOZOWSKA, promotor pomocniczy: dr n.med. Joanna KURPIK-PIETRUSZA

lek. Magdalena MUSZYŃSKA
pr. dr nt.: Wpływ leczenia metodą laparoskopowej uteropeksji bocznej sposobem Dubuissone na jakość życia oraz funkcjonowanie seksualne kobiet, promotor: prof. dr hab. Paweł RZYMSKI

lek. Wojciech SKORUPSKI
pr. dr nt.: Analiza wczesnych i odległych wyników leczenia endowaskularnego u pacjentów z chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej, promotor: prof. dr hab. Marek GRYGIER, promotor pomocniczy: dr hab. Marta KAŁUŻNA-OLEKSY

lek. Anna WAWRZYNIAK
pr. dr nt.: Artropatia stawu ramiennego w przebiegu jamistości rdzenia kręgowego, promotor: prof. dr hab. Przemysław LUBIATOWSKI

lek. Joanna WROTYŃSKA-BARCZYŃSKA
pr. dr nt.: Ocena wpływu wewnątrzpęcherzykowych stężeń wybranych kwasów żółciowych oraz fetuiny B na potencjał zapładniający komórki jajowej i rozwój zarodka u pacjentek leczonych z powodu niepłodności, promotor: prof. dr hab. Leszek PAWELCZYK oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Przemysław ZAKOWICZ
pr. dr nt.: Psychoza w wieku rozwojowym w aspekcie języka i procesów plastyczności synaptycznej, promotor: dr hab. Joanna PAWLAK, promotor: dr hab. Maria SKIBIŃSKA prof. UMP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2023 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Natalia ANDRZEJEWSKA-GORCZYŃSKA
pr. dr nt.: Zastosowanie technik rezonansu magnetycznego obrazujących podatność magnetyczną mózgowia w diagnostyce udaru mózgu na przykładzie sekwencji SWI, promotor: prof. dr hab. Radosław KAŹMIERSKI

lek. Paweł KRAM
pr. dr nt.: Znaczenie wielonienasyconych długołańcuchowych kwasów tłuszczowych krwi w patogenezie choroby małych naczyń mózgowych i udaru mózgu – analiza związku z wybranymi parametrami laboratoryjnymi, funkcjonowaniem poznawczym, nawykami żywieniowymi i obrazem radiologicznym, promotor: prof. dr hab. Radosław KAŹMIERSKI

lek. Agnieszka MYSZKOWSKA-TORZ
pr. dr nt.: Przebieg boreliozy u dzieci z województwa wielkopolskiego – analiza epidemiologiczna i kliniczna, promotor: dr hab. Katarzyna MAZUR-MELEWSKA

lek. Jerzy PALUSZKIEWICZ
pr. dr nt.: Monitorowanie badań oparte na ryzyku (RBM) a tradycyjny model monitorowania badań klinicznych z perspektywy głównych interesariuszy procesu, promotor: prof. dr hab. Małgorzata PYDA, promotor pomocniczy: dr n. med. Magdalena JANUS

lek. Anna RZESZOTARSKA
pr. dr nt.: Ocena roli OCT odcinka przedniego oraz wybranych czynników rokowniczych u pacjentów poddanych zabiegowi sklerektomii głębokiej, promotor: prof. dr hab. Jarosław KOCIĘCKI, promotor pomocniczy: dr n. med. Agata BRĄZERT

mgr Zuzanna STACHOWIAK
pr. dr nt.: Analiza ekspresji niekodujących RNA w przebiegu zaostrzenia choroby oskrzelowo-płucnej u dzieci z mukowiscydozą, promotor: prof. dr hab. Aleksandra SZCZEPANKIEWICZ oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

mgr Rafi STECKLER
pr. dr nt.: Intenstinal barrier and microbiota in attention deficit hyperactivity disorder, promotor: prof. dr hab. Jarosław Walkowiak, promotor: prof. Snait TAMIS

lek. Bogumiła SZYMAK-PAWEŁCZYK
pr. dr nt.: Upośledzenie czynności lewej komory u chorych na raka piersi leczonych antracyklinami, promotor: prof. dr hab. Bartłomiej PEREK, promotor: prof. dr hab. Dariusz IŻYCKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2023 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

mgr Agnieszka BORCZYŃSKA-GŁOMSKA
pr. dr nt.: Monitorowanie badań oparte na ryzyku (RBM) a tradycyjny model monitorowania badań klinicznych z perspektywy głównych interesariuszy procesu, promotor: dr hab. Jacek KARCZEWSKI, promotor pomocniczy: dr n. med. Rafał STASZEWSKI

mgr Dorota Maria BOROWICZ
pr. dr nt.: Porównanie rozkładów dawek podczas wybranych technik radioterapii protonowej i fotonowej w fantomach tkankopodobnych oraz grupy chorych na raka stercza, promotor: prof. dr hab. Julian MALICKI

lek. dent. Sylwia CZAJKOWSKA
pr. dr nt.: Ocena stanu zdrowia jamy ustnej pacjentów z hemofilią wrodzoną, promotor: prof. dr hab. Anna SURDACKA , promotor: dr hab. Joanna RUPA-MATUSEK oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. dent. Ivo DOMAGAŁA
pr. dr nt.: Analiza właściwości mechanicznych ortodontycznych płyt podniebiennych wykonanych w różnych technologiach, promotor: dr hab. Barbara BIEDZIAK

lek. Maciej GRYMUZA
pr. dr nt.: Wybrane aspekty leczenia chorych z urządzeniami do terapii resynchronizującej w niewydolności serca, promotor: prof. dr hab. PRZEMYSŁAW MITKOWSKI oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

mgr Paulina MISIAK
pr. dr nt.: Ocena wpływu wydarzeń o charakterze artystycznym na rozwój praktycznych umiejętności zawodowych studentów medycyny i farmacji oraz ewolucję ich postaw wobec pacjentów, promotor: prof. dr hab. Marek SIMON, promotor pomocniczy: dr hab. n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk

lek. Sebastian MORYCIŃSKI
pr. dr nt.: Wszczepialne systemy dostępu naczyniowego – porty dożylne u dzieci w materiale Kliniki Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. Przemysław MAŃKOWSKI

lek. Anna RYBAK
pr. dr nt.: Leczenie przerzutów raka jelita grubego do wątroby. Termoablacja jako alternatywa dla resekcji, promotor: dr hab. Przemysław PYDA

lek. Wiktor SCHMIDT
pr. dr nt.: Ocena wybranych czynników rokowniczych u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19, promotor: prof. dr hab. Piotr LESZCZYŃSKI, promotor pomocniczy: dr n. med. Katarzyna PAWLAK-BUŚ oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

mgr Paulina URBANIAK
pr. dr nt.: Ocena wpływu wybranych białek macierzy szkliwa na biologię fibroblastów ludzkich w warunkach in vitro, promotor: prof. dr hab. Małgorzata KOTWICKA

mgr Katarzyna WRÓBLEWSKA-KOŃCZALIK
pr. dr nt.: Wpływ sposobu odżywiania na łysienie u dorosłych kobiet i mężczyzn, promotor: dr hab. JUSTYNA GORNOWICZ-POROWSKA prof. UMP, promotor pomocniczy: dr n.med. ALEKSANDRA SZYMCZAK-TOMCZAK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 27 października 2023 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Barbara BOGAJEWSKA
pr. dr nt.: Analiza kliniczna chorych w IV i V stopniu skali Hunta-Hessa leczonych metodą endowaskularną z powodu krwawiących tętniaków mózgu, promotor: prof. dr hab. Anna-Maria BARCISZEWSKA

lek. Maciej CHUDZIŃSKI
pr. dr nt.: Obrazowe wykładniki degeneracji węchomózgowia u dorosłych z cukrzycą typu 1, promotor: prof. dr hab. Aleksandra ARASZKIEWICZ, promotor pomocniczy: dr n. med. Anna DUDA-SOBCZAK

mgr Marta KRUSZYNA-MOCHALSKA
pr. dr nt.: Dawki podczas radioterapii w narządach zdrowych w bliskiej i dalszej odległości od guza nowotworowego zlokalizowanego w regionie miednicy, promotor: prof. dr hab. Julian MALICKI

lek. stom. Agata LIPIŃSKA-WIECZORKOWSKA
pr. dr nt.: Występowanie nieprawidłowości okluzji i dysfunkcji układu stomatognatycznego w odniesieniu do zaburzeń czynnościowych w odcinku szyjnym kręgosłupa, promotor: prof. dr hab. Agata Czajka-Jakubowska, promotor pomocniczy: dr n. o zdr. Martyna WARDAK

lek. Karol LUBARSKI
pr. dr nt.: Analiza wybranych cytokin oraz markerów uszkodzenia neuronalnego i aksonalnego w zapaleniach mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii infekcyjnej i autoimmunologicznej u dzieci, promotor: dr hab. Anna MANIA

mgr Marcin MAŃKOWSKI
pr. dr nt.: Ocena skuteczności resuscytacji krążeniowo-oddechowej w fazie przedszpitalnej w Zespołach Ratownictwa Medycznego powiatu nakielskiego przed i po wprowadzeniu szkoleń i weryfikacji ratowników medycznych, promotor: dr hab. Małgorzata GRZEŚKOWIAK

mgr Krystyna OSZTYNOWICZ
pr. dr nt.: Charakterystyka autoprzeciwciał przeciw antygenom układu nerwowego oraz rozwoju neuroimmunodiagnostyki w ośrodku poznańskim, promotor: prof. dr hab. Sławomir MICHALAK, promotor pomocniczy: dr n. med. Joanna RYBACKA-MOSSAKOWSKA

mgr Katarzyna POLITARCZYK
pr. dr nt.: Wartości parametrów spirometrycznych dzieci ze skoliozą idiopatyczną przed leczeniem operacyjnym, promotor: prof. dr hab. Tomasz KOTWICKI

lek. Hubert POPIAK
pr. dr nt.: Ocena przydatności parametrów badania spiroergonomertycznego oraz BNP w określeniu rokowania u chorych z kardiomiopatią przerostową, promotor: prof. dr hab. Ewa STRABURZYŃSKA-MIGAJ

lek. Damian RUSEK
pr. dr nt.: Histopatologiczna ocena odpowiedzi tkankowej na produkty zużycia endoprotez stawów, Promotor: prof. dr hab. Grzegorz DWORACKI, promotor pomocniczy: dr n. med. Waldemar WOŹNIAK oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Michał SPRINGER
pr. dr nt.: Ocena osoczowego stężenia kardiotrofiny-1 u chorych z nieprawidłową masą ciała, promotor: prof. dr hab. Wiesław BRYL, promotor pomocniczy: dr n. med. Iwona ZAPOROWSKA-STACHOWIAK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 7 września 2023 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Katarzyna CEBROWSKA
pr. dr nt.: Nagły wzrost obciążenia tętniczego a wybrane funkcje układu sercowo-naczyniowego, promotor: prof. dr hab. Andrzej WYKRĘTOWICZ oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Dorota DOMAGALSKA
pr. dr nt.: Wpływ stosowania probiotyków jednoskładnikowych na wybrane parametry jakości życia oraz skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, promotor: prof. dr hab. Tomasz BANASIEWICZ

mgr Marcin FEHLAU
pr. dr nt.: Praktyczne wykorzystanie pomiarów częstości i zmienności rytmu serca w szacowaniu poziomu wytrenowania biegaczy, promotor: prof. dr hab. Przemysław GUZIK, promotor: dr hab. Grzegorz PAWLAK

lek. Jakub LOREK
pr. dr nt.: Wpływ ekspresji genów kodujących podjednostkę beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCGβ) na przemianę epitelialno-mezenchymalną komórek raka jajnika, promotor: prof. dr hab. Ewa NOWAK-MARKWITZ, promotor pomocniczy: dr n. med. Anna SZCZERBA

mgr Mariusz NAWROCKI
pr. dr nt.: Badanie potencjału regeneracyjnego mięśnia sercowego jako źródła komórek progenitorowych – badania z wykorzystaniem modelu zwierzęcego, promotor: prof. dr hab. Bartosz KEMPISTY, promotor: dr hab. Dorota BUKOWSKA prof. UMK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2023 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Teresa GANOWICZ-KAATZ
pr. dr nt.: Przesiewowa ocena funkcji poznawczych u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, promotor: prof. dr hab. Paweł Burchardt, promotor pomocniczy: dr Bartosz Piasecki oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. dent. Szymon KUBANEK
pr. dr nt.: Ocena wpływu parametrów naświetlania na głębokość polimeryzacji kompozytowych materiałów światłoutwardzalnych, promotor prof. dr hab. Beata CZARNECKA oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Agata LUSIŃSKA
pr. dr nt.: Identyfikacja metylacji DNA jako mechanizmu wyciszenia miRNA w łagodnych i złośliwych zmianach rozrostowych endometrium, promotor: prof. dr hab. Stefan SAJDAK

mgr Joanna MICHAŁOWSKA
pr. dr nt.: Związek wariantów nukleotydowych genów GIPR i GLP-1R z częstością występowania otyłości i zaburzeń metabolicznych, promotor prof. dr hab. Paweł BOGDAŃSKIoraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

mgr Marta NOWACKA
pr. dr nt.: Charakterystyka mechanizmów oporności na leki cytotoksyczne komórek raka jajnika w dwuwymiarowych (2D) i trójwymiarowych (3D) warunkach hodowli, promotor dr hab. Radosław JANUCHOWSKI prof. UZ oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Adam PEŁKA
pr. dr nt.: Ocena wyników leczenia raka odbytnicy u pacjentów leczonych chirurgicznie i radiochemioterapią oraz leczonych wyłącznie chirurgicznie, promotor: prof. dr hab. Jacek SZMEJA

lek. Amadeusz SKIBA
pr. dr nt.: Wpływ indywidualnego opatrunku podciśnieniowego i standardowego opatrunku na częstość występowania zakażeń miejsca operowanego u pacjentów po leczeniu operacyjnym złamań końców dalszych kości goleni, promotor: dr hab. Łukasz KROKOWICZ, promotor pomocniczy: dr n. med. Bartosz MAŃKOWSKI oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Piotr SZCZECHOWIAK
pr. dr nt.: Znaczenie prognostyczne wybranych parametrów morfotycznych krwi u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, promotor prof. dr hab. Tomasz PIORUNEK

lek. Kamila WITCZAK
pr. dr nt.: Ocena działań niepożądanych chemioterapii systemowej stosowanej w leczeniu skojarzonym zaawansowanego raka jajnika u pacjentek leczonych w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 2007-2019, promotor: prof. dr hab. Stefan SAJDAK oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

mgr Aleksandra Maria ŻBIKOWSKA
pr. dr nt.: Ocena związku pomiędzy wybranymi wariantami polimorficznymi genów ESR1, ESR2 oraz FSHR a wynikami kontrolowanej hiperstymulacji jajników i wynikami zapłodnienia IVF/ICSI, promotor: dr hab. Mirosław Andrusiewicz prof. UMP, promotor pomocniczy dr hab. Maciej Brązert

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2023 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

mgr Bartosz BĄK
pr. dr nt.: Czynniki determinujące konieczność powtórnego planowania w trakcie radioterapii nowotworów okolicy głowy i szyi u pacjentów leczonych na Tomoterapii, promotor prof. dr hab. Julian MALICKI, promotor pomocniczy dr n. med. Agnieszka SKROBAŁA

lek. dent. Patryk BOBER
pr. dr nt.: Wpływ wybranych biomarkerów homeostazy jamy ustnej na ryzyko wystąpienia udaru mózgu, promotor: dr hab. Anna KOWALSKA

lek. Dominika BOROWCZAK
pr. dr nt.: Analiza wartości diagnostycznej i prognostycznej metabolizmu glukozy i poziomu proliferacji ocenianych w badaniu PET u pacjentów z nieoperacyjnymi nowotworami regionu głowy i szyi leczonych radykalnie radiochemioterapią, promotor dr hab. Witold CHOLEWIŃSKI prof. UMP

lek. dent. Alicja JAKIELASZEK
pr. dr nt.: Ocena zależności pomiędzy nieprawidłowościami okluzji a zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego u pacjentów dorosłych, promotor: prof. dr hab. Agata CZAJKA-JAKUBOWSKA, promotor pomocniczy: dr n. med. Zofia MACIEJEWSKA-SZANIEC

lek. Tadeusz KUBICKI
pr. dr nt.: Kliniczne znaczenie biomarkerów oporności szpiczaka plazmocytowego na inhibitory proteasomów, promotor: dr hab. Dominik DYTFELD oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Iwona MAZUR-MICHAŁEK
pr. dr nt.: Zmiany wywołane chorobą Huntingtona u człowieka i myszy w narządzie wzroku i mięśniach szkieletowych, promotor: dr hab. Witold SZAFLARSKI , promotor: dr hab. Daniel ZIELONKA

lek. Anna RYBACKA
pr. dr nt.: Zmiany obrazowe w płucach w tomografii komputerowej a stopień zaawansowania choroby oskrzelowo-płucnej u dorosłych chorych na mukowiscydozę, promotor: prof. dr hab. Katarzyna KARMELITA-KATULSKA oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Klaudia ZAWILSKA
pr. dr nt.: Test generacji trombiny jako nowa metoda oceny ryzyka zakrzepowego związanego z cięciem cesarskim, promotor: prof. dr hab. Grzegorz H.BRĘBOROWICZ oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2023 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Maciej BŁASZYK
pr. dr nt.: Ewaluacja efektywności i bezpieczeństwa leczenia wewnątrznaczyniowego chorych z tętniakami odcinka piersiowo-brzusznego aorty za pomocą stentgraftów z zaopatrzeniem gałęzi trzewnych aorty, promotor: prof. dr hab. Robert JUSZKAT

lek. Łukasz GALUS
pr. dr nt.: Ocena wartości prognostycznej długich niekodujących RNA (IncRNA) u chorych na miejscowo zaawansowanego nieoperacyjnego i/lub przerzutowego czerniaka z mutacją w genie BRAF otrzymujących terapię celowaną, promotor prof. dr hab. Jacek MACKIEWICZ

lek. Michalina HUPAŁO-TATARKIEWICZ
pr. dr nt.: Wczesne doustne żywienie po zabiegach w obrębie jamy brzusznej bez naruszania ciągłości przewodu pokarmowego, promotor: dr hab. Przemysław PYDA

lek. Sonia JERZYKOWSKA-WAŻNY
pr. dr nt.: Ocena wpływu zamknięcia drożnego otworu owalnego zapinką implantowaną przezskórnie na funkcje serca oceniane metodami echokardiograficznymi, promotor: dr hab. Andrzej MINCZYKOWSKI

lek. Agata MARKIEWICZ
pr. dr nt.: Ocena wybranych parametrów biochemicznych i echokardiograficznych u pacjentów poddanych zabiegowi przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka, promotor: dr hab. Marek GRYGIER prof. UMP

lek. Anita SZYMAŃSKA
pr. dr nt.: Ocena postępowania pielęgnacyjnego z zastosowaniem systemu HME (wymiennik ciepła i wilgoci) u chorych na raka krtani, promotor: prof. dr hab. Wojciech GOLUSIŃSKI

----------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 8 marca 2023 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Ilona BAR-LETKIEWICZ
pr. dr nt.: Ocena wartości prognostycznej długich niekodujących RNA (IncRNA) u chorych na przerzutowego raka jelita grubego poddanych chemioterapii paliatywnej I linii, promotor: prof. dr hab. Jacek Mackiewicz

mgr Grzegorz BIELĘDA
pr. dr nt.: Opracowanie metody konstrukcji aplikatorów indywidualnych w brachyterapii z zastosowaniem druku przestrzennego, promotor prof. dr hab. n med. Julian Malicki

mgr Anna K.GŁÓWKA
pr. dr nt.: Wybrane czynniki psychospołeczne a zachowania żywieniowe oraz analiza stężeń wybranych witamin w osoczu pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, promotor: prof. dr hab. Juliusz Przysławski, promotor pomocniczy: dr hab. Marta Karaźniewicz-Łada

lek. Iwona GOŁDA-GOCKA
pr. dr nt.: Analiza efektywności i toksyczności leczenia nivolumabem chorych z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca - doświadczenia własne, promotor: dr hab. Mariusz Kasprzyk
Promotor pomocniczy: dr n. med. Maciej Bryl

lek. Marcin NOWICKI
pr. dr nt.: Ocena stężenia asymetrycznej dimetyloargininy oraz wybranych parametrów klinicznych u chorych poddanych operacjom rekonstrukcyjnym w zakresie układu tętniczego, promotor: dr hab. Paweł Sobczyński, promotor pomocniczy: dr n. med. Waldemar Iwańczuk

lek. Anna PAŁASZ-BORKOWSKA
pr. dr nt.: Stan układu krążenia u ambulatoryjnych chorych ze skurczową niewydolnością serca w zależności od składu ciała, promotor: prof. dr hab. Przemysław Guzik

lek. Piotr PUKACKI
pr. dr nt.: Analiza wczesnych i odległych wyników leczenia chorych z pierwotną zakrzepicą żyły podobojczykowej, promotor: prof. dr hab. Robert Juszkat

lek. Piotr ROMANOWSKI
pr. dr nt.: Ocena wyników leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka endoprotezoplastyką, promotor: dr hab. Tomasz Trzeciak oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

mgr Katarzyna STACHNIK
pr. dr nt.: Dziecko po stracie bliskiej osoby – wpływ zintegrowanych oddziaływań na funkcjonowanie w codzienności, promotor: dr hab. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek

mgr Izabela WOJTASZ
pr. dr nt.: Wysycenie tlenem hemoglobiny krwi tętniczej u personelu medycznego podczas pracy w środkach ochrony indywidualnej oraz u chorych z udarem mózgu, promotor: prof. dr hab. Radosław Kaźmierski

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2023 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Aniela ARTYŃSKA
pr. dr nt.: Ocena skuteczności ciągłej infiltracji rany operacyjnej roztworem 0,5% bupiwakainy w leczeniu bólu po zabiegach rekonstrukcji brzusznego odcinka aorty, promotor: dr hab. Paweł Sobczyński

lek. Gabriel BROMIŃSKI
pr. dr nt.: Identyfikacja i walidacja białkowych markerów predykcyjnych w raku jasnokomórkowym nerki, promotor: prof. dr hab. Andrzej Antczak, promotor: dr hab. Maciej Wiznerowicz prof. UMP

lek. Justyna FRĄSZCZAK
pr. dr nt.: Ocena obrazu klinicznego oraz zaburzeń neurorozwojowych i padaczki pozapalnej w przebiegu zapalno-demielinizacyjnych powikłań ospy wietrznej u dzieci, promotor: dr hab. Anna Mania

lek. Agata GRADYS
pr. dr nt.: Wpływ protokołu terapii ukierunkowanej na ciśnienie perfuzyjne mózgu na wyniki leczenia u chorych w przebiegu krwawienia podpajeczynówkowego, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kusza, promotor pomocniczy: dr n. o med. Jakub Szrama

lek. Kamila KAŹMIERCZAK
pr. dr nt.: Ocena wartości badania FDG-PET/Ct u kobiet leczonych operacyjnie z powodu raka szyjki macicy, promotor: dr hab. Witold Cholewiński prof. UMP, promotor pomocniczy: dr Błażej Nowakowski

mgr Daria KLICH
pr. dr nt.: Analiza objawów somatycznych i jakości życia u pacjentów zaawansowaną chorobą nowotworową w aspekcie skuteczności ich leczenia przebywających w Zakładzie Opieki Paliatywnej w Krotoszynie, promotor: dr hab. Maciej Sopata

lek. Marek KONKOL
pr. dr nt.: Ocena zmian gęstości radiologicznej płuc w badaniach tomografii komputerowej u chorych po radioterapii w obszarze klatki piersiowej, promotor: prof. dr hab. Piotr Milecki, promotor: dr hab. Paweł Śniatała prof. PP

lek. dent. Kacper KROPIELNICKI
pr. dr nt.: Analiza procesu gojenia się augmentowanej kości okołoimplantowej z zastosowaniem macierzystych komórek CD34Plus, Promotor: prof. dr hab. Ryszard Koczorowski, promotor pomocniczy: dr n. med. Andrzej Szwarczyński

mgr Joanna LITOBORSKA
pr. dr nt.: Opracowanie i weryfikacja metody napromieniania całego szpiku kostnego z zastosowaniem dynamicznej techniki łukowej VMAT, promotor: prof. dr hab. Julian Malicki

lek. Mateusz LUCKI
pr. dr nt.: Zastosowanie klasyfikacji ICF i mobilnych aplikacji w monitorowaniu wybranych czynników ryzyka w profilaktyce wtórnej wystąpienia ponownego incydentu CVD po przebytym udarze mózgu, promotor: prof. dr hab. Przemysław Lisiński

lek. Jan MAJEWSKI
pr. dr nt.: Retrospektywna ocena histologicznych czynników prognostycznych i ekspresji immunohistochemicznej markerów nowotworowych oraz antygenów Helicobacter pylori i wirusa Epsteina-Barr u chorych z rakiem żołądka w obserwacji 20-letniej, promotor: prof. dr hab. Piotr Eder

lek. Paulina MYŚLIWIEC
pr. dr nt.: Leczenie uzupełniające u chorych na HER2-dodatniego raka piersi, promotor: dr hab. Maria Litwiniuk prof. UMP

lek. Sławomir PANEK
pr. dr nt.: Prawdopodobieństwo uzyskania dobrego wyniku leczenia skoliozy idiopatycznej po operacji metodą Cotrel-Dubousset z resekcją żeber, promotor: prof. dr hab. Maciej Głowacki

lek. Iwona PRZYBYLSKA-RYBCZYŃSKA
pr. dr nt.: Analiza czynników demograficznych, anatomiczno-funkcjonalnych i terapeutycznych determinujących progresję zespołu rozproszonego barwnika w jaskrę barwnikową, promotor: prof. dr hab. Jarosław Kocięcki

lek. dent. Piotr PRZYBYLSKI
pr. dr nt.: Urazy zębów i twarzoczaszki u osób niepełnosprawnych czynnie uprawiających sport, promotor: prof. dr hab. Karolina Gerreth

lek. dent. Maciej RACZKOWSKI
pr. dr nt.: Choroby przyzębia jako czynnik ryzyka w etiologii stwardnienia rozsianego – analiza stomatologiczna i periodontologiczna chorych połączona z oceną genotypu apolipoproteiny E, Promotor: prof. dr hab. Marzena Wyganowska, promotor: dr hab. Anna Kowalska

lek. Leszek RUMIANOWSKI
pr. dr nt.: Ocena przeciwciał przeciw antygenom układu nerwowego i nukleosomów oraz egzosomów u chorych na nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego, Promotor: prof. dr hab. Rodryg Ramlau, promotor pomocniczy: dr n. med. Katarzyna Stencel

mgr Agnieszka SKOTNICKA
pr. dr nt.: Ocena roli farmaceuty klinicznego w optymalizacji farmakoterapii u pacjentów w wieku powyżej 60 roku życia z niewydolnością serca na ponowną hospitalizację oraz częstość dodatkowych wizyt specjalistycznych, promotor: prof. dr hab. Anna Jabłecka

lek. Daria ŚWINIUCH
pr. dr nt.: Aktywność mitochondrialnego układu oddechowego w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej u chorych na nowotwory złośliwe, promotor: prof. dr hab. Rodryg Ramlau

lek. Lidia TOMCZAK
pr. dr nt.: Ocena zdolności granulocytów obojętnochłonnych do formowania zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych (NET) w ciąży o przebiegu niepowikłanym oraz powikłanej IUGR, promotor: prof. dr hab. Grzegorz Bręborowicz, promotor: dr hab. Joanna Rupa-Matysek oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Liucija WESELIK
pr. dr nt.: Skuteczność Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w Wielkopolsce, promotor: prof. dr hab. Wojciech Golusiński

lek. Tomasz WOŹNIAK
pr. dr nt.: Ocena porównawcza leczenia rogowacenia słonecznego metodami zabiegowymi i niezabiegowymi w zależności od cech kliniczno-histologicznych u pacjentów leczonych w Klinice Dermatologii UM w Poznaniu w latach 2010-2020, promotor: prof. dr hab. Monika Bowszyc-Dmochowska

mgr Katarzyna ZIÓŁKOWSKA
pr. dr nt.: Biochemiczna i genetyczna diagnostyka kobiet ciężarnych pod kątem ryzyka występowania aberracji chromosomowych u płodu, promotor: dr hab. Ewa Wysocka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2022 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

mgr Paweł CZAJKOWSKI
pr. dr nt.: Opracowanie metody weryfikacji i efektywnego wykorzystania fuzji krzywoliniowej w radioterapii”, promotor: prof. dr hab. Tomasz Piotrowski

lek. Marta DOBRZYŃSKA
pr. dr nt.: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa terapii lekami biologicznymi chorych na łuszczycę plackowatą, z zastosowaniem programu lekowego Narodowego Funduszu Zdrowia w populacji wielkopolskiej, promotor: prof. dr hab. Zygmunt ADAMSKI

lek. Beata JAROSZEWSKA-ŚWIĄTEK
pr. dr nt.: Małogłowie w populacji polskiej – dane epidemiologiczne i czynniki etiologiczne, promotor: dr hab. Anna Materna-Kiryluk prof. UMP, promotor pomocniczy: dr n. o zdr. Katarzyna Wiśniewska oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Marek LESZNIEWSKI
pr. dr nt.: Ocena echokardiograficzna z użyciem techniki śledzenia markerów akustycznych wczesnych wyników drugiego etapu rewaskularyzacji u pacjentów po ostrym zespole wieńcowym, promotor: prof. dr hab. Andrzej SZYSZKA, promotor pomocniczy: dr n. med. Rafał DANKOWSKI

lek. Adam LIPSKI
pr. dr nt.: Analiza ryzyka wznowy raka nerki u chorych poddanych zabiegowi nerkooszczędzającemu w porównaniu do radykalnej nefrektomii, promotor: prof. dr hab. Andrzej ANTCZAK

lek. Natalia MAJCHRZAK
pr. dr nt.: Analiza przydatności wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego, celowanej przezodbytniczej pod kontrolą ultrasonografii gruboigłowej biopsji prostaty oraz klasyfikacji grup ryzyka w planowaniu leczenia operacyjnego pacjentów z rakiem prostaty, promotor: prof. dr hab. Katarzyna Karmelita-Katulska, promotor pomocniczy: dr n. med. Piotr Cieśliński

lek. Natalia MAJEWSKA
pr. dr nt.: Przydatność obrazów projekcji największych natężeń uzyskanych za pomocą dynamicznej angiografii rezonansu magnetycznego w różnicowaniu malformacji naczyniowych – wolno- i szybko-przepływowych, promotor: prof. dr hab. Katarzyna Karmelita-Katulska

lek. dent. Dominik MEDYŃSKI
pr. dr nt.: Ocena statusu socjoekonomicznego i analiza czynników motywujących pacjentów zgłaszających się do Poradni Protetyki Stomatologicznej UMP w trakcie pandemii COVID-19, promotor: dr hab. Agnieszka PRZYSTAŃSKA, promotor pomocniczy: dr n. o zdr. Katarzyna WARCHOŁ-BIEDERMANN

mgr Agata MICHALAK
pr. dr nt.: Wybrane aspekty zarządzania szpitalami klinicznymi w Polsce, promotor: dr hab. Szczepan COFTA oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Małgorzata MIEDZYBŁOCKA
pr. dr nt.: Ocena wybranych metod odtworzenia funkcji ręki po izolowanej, urazowej amputacji kciuka, promotor: prof. dr hab. Leszek Romanowski, promotor pomocniczy: dr n. med. Marta Jokiel

lek. Wacław MORYSON
pr. dr nt.: Przedwczesna umieralność z powodu chorób tytoniozależnych, promotor: dr hab. Barbara STAWIŃSKA-WITOSZYŃSKA prof. UMP oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Jolanta NUREK
pr. dr nt.: Ocena stężenia hormonów regulujących równowagę energetyczną oraz wybranych czynników behawioralnych okresu laktacji u matek karmiących, promotor: dr hab. Magdalena Gibas-Dorna

mgr Michał POSIEWNIK
pr. dr nt.: Wykorzystanie tomografii wiązką stożkową (CBCT) w adaptatywnej radioterapii nowotworu stercza,promotor: prof. dr hab. Tomasz Piotrowski

lek. Marek RABSKI
pr. dr nt.: Ocena skuteczności leczenia biologicznego w wybranych chorobach reumatycznych, Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz SAMBORSKI

lek. Katarzyna RAMLAU-PIĄTEK
pr. dr nt.: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa chemoembolizacji dotętniczej u chorych ze zmianami przerzutowymi w obrębie wątroby, promotor: prof. dr hab. Robert Juszkat

mgr Andrzej ROSZAK
pr. dr nt.: Ocena obciążeń mięśniowo-szkieletowych kończyn górnych w tańcu standardowym na przykładzie walca wiedeńskiego, promotor: prof. dr hab. Leszek Romanowski, promotor pomocniczy: dr n. med. Marta Jokiel oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Aleksandra SESIUK
pr. dr nt.: Analiza skuteczności i bezpieczeństwa leczenia przeciwbólowego u pacjentów hospitalizowanych na oddziale chorób wewnętrznych, promotor: dr hab. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek

lek. dent. Łucja SOBKOWSKA
pr. dr nt.: Wybrane kliniczne aspekty wyrzynania i wymiany uzębienia u dzieci w Polsce, promotor: dr hab. Agnieszka PRZYSTAŃSKA, promotor pomocniczy: dr n. med. Agata PRYLIŃSKA-CZYŻEWSKA

lek. Daria SPRINGER
pr. dr nt.: Czynniki wpływające na decyzję o zaprzestaniu palenia papierosów – analiza z uwzględnieniem motywacji pacjentów i wspomagającej roli lekarza, promotor: dr hab. Szczepan COFA

lek. Filip TYLISZCZAK
pr. dr nt.: Zastosowanie płynnej frakcji osocza bogatofibrynowego w kremach do pielęgnacji twarzy, promotor: prof. dr hab. Marzena WYGANOWSKA, promotor: prof. dr hab. Izabela NOWAK

lek. Joanna WRÓBEL
pr. dr nt.: Alergia krzyżowa IgE-zależna pyłkowo-pokarmowa u chorych na atopowe zapalenie skóry – analiza z zastosowaniem diagnostyki in vitro, promotor: dr hab. Dorota JENEROWICZ prof. UMP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2022 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Agata ANDRUSZKO
pr. dr nt.: Ocena funkcjonalna kończyny dolnej u pacjentów po operacjach rekonstrukcyjnych w obrębie głowy i szyi z wykorzystaniem płata wolnego z przednio-bocznej powierzchni uda, promotor: prof. dr hab. Witold SZYFTER, promotor pomocniczy: dr n. med. Piotr KACZMAREK

lek. Witold BABIŃSKI
pr. dr nt.: Częstość rytmu serca jako czynnik ryzyka niepożądanych zdarzeń w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet i mężczyzn, promotor: dr hab. Jerzy SACHA, promotor pomocniczy: dr n. o zdr. Jakub GĄSIOR

lek. Andrzej BALCERZAK
pr. dr nt.: Znaczenie rokownicze lokalizacji pozawęzłowej w chłoniaku Hodgkina na podstawie analizy retrospektywnej, promotor: prof. dr hab. Lidia GIL

lek. Michał BŁACHOWSKI
pr. dr nt.: Badanie właściwości mechanicznych łąkotek w stawie kolanowym objętym chorobą zwyrodnieniową, promotor: dr hab. Tomasz TRZECIAK

lek. Maciej BOCHENEK
pr. dr nt.: Ocena obciążeń w układzie mięśniowo-szkieletowym kończyn górnych i ich obręczy wśród profesjonalnych skrzypków, promotor: prof. dr hab. Leszek ROMANOWSKI, promotor pomocniczy: dr n. med. Marta JOKIEL

lek. Małgorzata BOCIANOWSKA
pr. dr nt.: Ocena ekspresji i stężeń nesfatyny-1 u matki i płodu w przebiegu cukrzycy ciążowej, nadciśnienia ciążowego oraz wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania płodu, promotor: prof. dr hab. Anna MARKOWSKA

lek. Anna BRASZAK-CYMERMAN
pr. dr nt.: Ocena wpływu statyn na gęstość mineralną kości oraz wybrane markery obrotu kostnego u kobiet z dyslipidemią, promotor: prof. dr hab. Wiesław BRYL, promotor pomocniczy: dr n. med. Marta WALCZAK

mgr Agata BRYL
pr. dr nt.: Psychospołeczne problemy chorych z przewlekłymi owrzodzeniami podudzi, promotor prof. dr hab. Zygmunt ADAMSKI

lek. Michał BURSZEWSKI
pr. dr nt.: Ocena skuteczności ujawnienia stanu bezpośredniego zagrożenia życia przez Zespoły Wczesnego Reagowania (ZWR) u chorych w okresie okołooperacyjnym i chorych hospitalizowanych w oddziałach niezabiegowych, promotor: prof. dr hab. Krzysztof KUSZA, promotor pomocniczy: dr n. med. Anna KLUZIK

mgr Błażej CHERMUŁA
pr. dr nt.: Analiza procesów wzrostu i różnicowania się ludzkich komórek ziarnistych kompleksu oocyt-kumulus (ang. COCs) w warunkach hodowli pierwotnej in vitro, promotor: prof. dr hab. Leszek PAWELCZYK, Promotor: prof. dr hab. Bartosz KEMPISTY oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Paulina CIEPLEWICZ- GUŹLA
pr. dr nt.: Znaczenie wybranych cytokin z rodziny interleukiny 1 w patomechanizmie twardziny ograniczonej, promotor: dr hab. Adriana POLAŃSKA, promotor pomocniczy dr Michał KOWALCZYK

mgr Joanna CZERWIŃSKA-RYBAK
pr. dr nt.: Ocena występowania aberracji chromosomowych i wariantów sekwencji DNA wybranych genów u chorych z zespołem mielodysplastycznym, promotor: dr hab. Małgorzata JARMUŻ-SZYMCZAK prof. PAN

mgr Hanna DRZEWIECKA
pr. dr nt.: Rola estrogenów w procesie rozwoju niedrobnokomórkowego raka płuc, promotor: prof. dr hab. Paweł JAGODZIŃSKI oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Piotr DUDLIK
pr. dr nt.: Ocena stężenia neopteryny u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, promotor: prof. dr hab. Paweł BOGDAŃSKI

mgr Marta HOMA
pr. dr nt.: Zmaganie się z nowotworem a wcześniejsze doświadczenia życiowe związane z chorowaniem, promotor: dr hab. Maria LITWINIUK prof. UMP

lek. Michalina JASIAK-ZATOŃSKA
pr. dr nt.: Klasyczna odpowiedź humoralna a wykładniki uszkodzenia bariery krew-mózg u chorych na zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMO), promotor: dr hab. Alicja KALINOWSKA-ŁYSZCZARZ prof. UMP

lek. Anna JASIŃSKA-MIKOŁAJCZYK
pr. dr nt.: Ocena wpływu wysiłku fizycznego na nastrój i czynności poznawcze pacjentów z depresją, promotor: prof. dr hab. Filip RYBAKOWSKI

lek. Natalia JAWIEŃ
pr. dr nt.: Analiza parametrów gospodarki kwasowo-zasadowej oraz saturacji tlenem krwi w żyle głównej górnej w celu określenia ich wczesnej wartości prognostycznej i dyskryminacyjnej dla śmiertelności we wstrząsie, promotor: prof. dr hab. Krzysztof KUSZA

lek. Aneta KARASIŃSKA
pr. dr nt.: Przydatność nieinwazyjnych metod diagnostycznych w rozpoznaniu i monitorowaniu różnych postaci tocznia rumieniowatego, promotor: prof. dr hab. Aleksandra DAŃCZAK-PAZDROWSKA, promotor pomocniczy: dr hab. ADRIANA POLAŃSKA oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Patryk KONIECZKA
pr. dr nt.: Analiza funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego szpitala sąsiadującego ze szpitalem przekształconym w jednoimienny w wybranym okresie pandemii COVID-19, promotor dr hab. Zbigniew ŻABA

mgr Szymon KORZEKWA
pr. dr nt.: Kwantytatywna analiza grubości skóry ludzkiej w obrębie twarzy z wykorzystaniem ultrasonografii wysokiej częstotliwości, promotor: dr hab. Agnieszka PRZYSTAŃSKA, promotor pomocniczy: dr n. med. Michał EKKERT

mgr Radosław KRUZEL
pr. dr nt.: Ocena i dopasowanie aparatów słuchowych u niemowląt na podstawie analizy danych z diagnostyki medycznej i protetycznej, promotor: prof. dr hab. Dorota HOJAN-JEZIERSKA

mgr Anna KUBIAK
pr. dr nt.: Wpływ modyfikacji stylu życia oraz stanu jelitowej flory bakteryjnej na wykładniki endokrynologiczne i metaboliczne u otyłych kobiet z PCOS, promotor: prof. dr hab. Beata BANASZEWSKA, promotor pomocniczy: dr n. med. Izabela CHUDZICKA-STRUGAŁA

lek. Katarzyna MAĆKOWIAK-LEWANDOWICZ
pr. dr nt.: Ocena biochemicznych markerów uszkodzenia nerek u pacjentów z otyłością w wieku rozwojowym, promotor: prof. dr hab. Danuta OSTALSKA-NOWICKAoraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Justyna MAGIEŁDA-STOLA
pr. dr nt.: Rola witaminy D oraz genów związanych z jej metabolizmem w etiologii stanu przedrzucawkowego, promotor: prof. dr hab. Agnieszka SEREMAK-MROZIKIEWICZ oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Andrzej MARSZAŁEK
pr. dr nt.: Wpływ leczenia preparatem tyroksyny i trójjodotyroniny chorych z zespołem niskiej trójjodotyroniny i niewydolnością wielonarządową na ocenę ostrych zaburzeń czynności fizjologicznych, dysfunkcji narządów oraz wysiłek terapeutyczny, promotor: prof. dr hab. Krzysztof KUSZA, promotor pomocniczy: dr n. med. Anna KLUZIK

lek. David MUSIELAK
pr. dr nt.: Czynniki ryzyka i częstość występowania raka prostaty u pacjentów wcześniej poddanych leczeniu chirurgicznemu z powodu łagodnego rozrostu stercza, promotor: prof. dr hab. Andrzej ANTCZAK

lek. Przemysław OSIP
pr. dr nt.: Ocena parametrów neurobiologicznych u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową z zespołem metabolicznym, promotor: prof. dr hab. Monika DMITRZAK-WĘGLARZ

lek. Jarosław PAWLICZ
pr. dr nt.: Analiza propriocepcji u chorych po całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego, promotor: dr hab. Tomasz TRZECIAK oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Łukasz PILARCZYK
pr. dr nt.: Ocena przydatności komputerowej analizy wzorca programem Moleanalyzer jako metody diagnostycznej do wykrywania zmian skórnych w celu wczesnego rozpoznania czerniaka złośliwego lub zmian przednowotworowych, promotor: dr hab. Karolina OLEK-HRAB

lek. Piotr PRZYMUSZAŁA
pr. dr nt.: Znaczenie zajęć z symulowanymi pacjentami w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych studentów kierunku lekarskiego, promotor: prof. dr hab. Ryszard MARCINIAK oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Sandra RADZICKA-MULARCZYK
pr. dr nt.: Wpływ otyłości na stężenie wisfatyny, witaminy B12, homocysteiny oraz przebieg ciąży powikłanej cukrzyca ciążową i nadciśnieniem tętniczym, promotor: dr hab. Maciej BRĄZERT

lek. Anna ROMAŁA
pr. dr nt.: Poszukiwanie markerów molekularnych stanu przedrzucawkowego, promotor: prof. dr hab. Krzysztof DREWS

lek. Małgorzata RZANNY-OWCZARZAK
pr. dr nt.: Zastosowanie terapii podciśnieniowej w chirurgii dziecięcej, promotor: prof. dr hab. Przemysław MAŃKOWSKI

mgr Denim SPORNY
pr. dr nt.: Ocena wpływu wczesnodziecięcych zdarzeń traumatycznych na stężenie wybranych białek i obraz kliniczny zaburzeń psychicznych u młodzieży, promotor: prof. dr hab. Agnieszka SŁOPIEŃ, promotor: prof. dr hab. Monika DMITRZAK-WĘGLARZ

lek. Monika SZEWC
pr. dr nt.: Wpływ transferu mikrobiomu pochwy przy porodzie za pomocą cięcia cesarskiego na mikrobiotę jelita noworodka – prospektywne badanie randomizowane (VaMiTRa), promotor: prof. dr hab. Jan MAZELA, promotor pomocniczy: dr n. med. Łukasz KARPIŃSKI

lek. Leszek SZYSZKA
pr. dr nt.: Wybrane aspekty charakterystyki klinicznej pacjentów objętych domowym leczeniem tlenem (DTL) w ośrodku w Elblągu w latach 2010-2019, promotor: dr hab. Szczepan COFTA

lek. Marta ŚLĘZAK
pr. dr nt.: Polska adaptacja kulturowa i walidacja kwestionariuszy stosowanych w diagnostyce i leczeniu chorób barku, promotor: prof. dr hab. Przemysław LUBIATOWSKI oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Kinga TOBOŁA-WRÓBEL
pr. dr nt.: Ocena wpływu czynników środowiskowych i stanu równowagi oksydacyjnej organizmu u kobiet w ciąży na występowanie wad rozwojowych płodu, promotor: prof. dr hab. Marek PIETRYGA

mgr Agnieszka WALENTYNOWICZ
pr. dr nt.: Postawy i wybrane zachowania względem żywienia u osób w okresie późnej adolescencji i wczesnej dorosłości. Badanie przekrojowe, promotor: dr hab. Ewa MISTERSKA prof. WSB

lek. Mateusz WARCHOŁ
pr. dr nt.: Analiza cytokin oraz czynników wzrostu obecnych w surowicy i płynie stawowym chorych z idiopatyczną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, promotor: dr hab. Tomasz TRZECIAK

lek. Katarzyna WIŚNIEWSKA
pr. dr nt.: Występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, promotor: prof. dr hab. Piotr LESZCZYŃSKI

mgr Wojciech WOLAŃSKI
pr. dr nt.: Ocena skuteczności leczenia wspomagającego z użyciem plastrowania dynamicznego w skręceniach I stopnia stawu skokowego u dzieci i młodzieży, promotor: dr hab. Jerzy HARASYMCZUK

lek. dent. Sylwia WRÓBLEWSKA
pr. dr nt.: Ocena opieki stomatologicznej nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami leczniczymi w Polsce w oparciu o badania socjomedyczne rodziców i opiekunów oraz uwarunkowania prawne, promotor: prof. dr hab. Karolina GERRETH

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 11 października 2022 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. dent. Yasmin BARTOSIK
pr. dr nt.: Wpływ wybranych parametrów fizycznych na siłę łączenia wkładów z włókna szklanego z zębiną – badania laboratoryjne, promotor: prof. dr hab. Wiesław Hędzelek, promotor pomocniczy dr n. med. Anna Sójka-Makowska

lek. Maciej FLADER
pr. dr nt.: Przeciwciała przeciw receptorowi hormonu tyreotropowego w surowicy krwi dzieci z chorobą Gravesa-Basedowa, promotor: prof. dr hab. Marek NIEDZIELA oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Katarzyna KACZMAREK
pr. dr nt.: Ocena wybranych parametrów przewodnictwa nerwowego i elektromiograficznych u pacjentów rehabilitowanych z powodu udaru niedokrwiennego mózgu, promotor: prof. dr hab. Juliusz HUBER oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

mgr Aleksandra KALUŹNIAK-SZYMANOWSKA
pr. dr nt.: Niedożywienie i sarkopenia u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, promotor: prof. dr hab. Katarzyna WIECZOROWSKA-TOBIS, promotor pomocniczy dr n. med. Roma KRZYMIŃSKA-SIEMASZKO

mgr Joanna KASPERKOWICZ
pr. dr nt.: Ocena postawy ciała po indywidualnej fizjoterapii okolicy stawów skroniowo-żuchwowych u dzieci, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Samborski, promotor pomocniczy: dr n. o zdr. Roksana Malak

mgr Grażyna KASPRZAK
pr. dr nt.: Ocena wybranych wskaźników zapalnych morfologii krwi u chorych na nowotwory złośliwe, promotor: dr hab. Ewa WYSOCKA

mgr Dominika KAŹMIERCZAK
pr. dr nt.: Analiza zmian ekspresji mikroRNA w liniach komórkowych raka jajnika opornych na leki cytotoksyczne, promotor: dr hab. Radosław JANUCHOWSKI

lek. dent. Tomasz KLATKIEWICZ
pr. dr nt.: Ocena wybranych struktur układu stomatognatycznego w badaniu ultrasonograficznym, promotor: prof. dr hab. Agata CZAJKA-JAKUBOWSKA, promotor pomocniczy: dr n. med. Krzysztof GAWRIOŁEK oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

mgr Małgorzata KOWALSKA
pr. dr nt.: Ocena częstości pracy serca w czasie obowiązkowych i dobrowolnych zajęć sportowych studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, promotor: dr hab. Maciej CYMERYS

mgr Aleksandra KRÓLCZYK
pr. dr nt.: Nietolerancje pokarmowe u pacjentów z chorobą Hashimoto, promotor: prof. dr hab. Marian Grzymisławski, promotor pomocniczy dr n. med. Małgorzata Kałużna

lek. Mikołaj KUBASIK
pr. dr nt.: Analiza klinicznych i ultrasonograficznych czynników prognostycznych powikłań po zabiegach wszczepienia implantów piersi, promotor prof. dr hab. Paweł RZYMSKI

lek. Hubert LAPRUS
pr. dr nt.: Ocena wyników leczenia zastarzałych, nienaprawialnych uszkodzeń pierścienia rotatorów za pomocą artroskopowej częściowej naprawy oraz częściowej naprawy z augmentacją ścięgnem głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, promotor: prof. dr hab. Przemysław LUBIATOWSKI, promotor pomocniczy: dr n. med. Roman BRZÓSKA oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Witold LASKOWSKI
pr. dr nt.: Szczegółowa ocena morfologii zmian miażdżycowych za pomocą optycznej tomografii koherencyjnej (OCT) u pacjentów poddawanych implantacji rusztowań bioresorbowalnych Absorb, promotor prof. dr hab. Paweł Burchardt, promotor pomocniczy dr Magdalena Łanocha

lek. dent. Jakub LIPSKI
pr. dr nt.: Ocena wpływu chlorheksydyny i cetylpirydyny na stan przyzębia osób dorosłych z cukrzycą typu 1, promotor: prof. dr hab. Marzena WYGANOWSKA oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

mgr Dorota MACIASZEK
pr. dr nt.: Ocena skuteczności rehabilitacji wzroku przy zastosowaniu wirtualnej rzeczywistości w grupie dzieci z niedowidzeniem anizometropowym, promotor: dr hab. Wojciech Warchoł

lek. Olga MILBRANDT
pr. dr nt.: Rola ekspresji receptora androgenowego oraz limfocytów naciekających guz nowotworowy u chorych na potrójnie ujemnego raka piersi, promotor: prof. dr hab. Rodryg RAMLAU, promotor pomocniczy: dr n. med. Paweł KURZAWA

lek. Natalia MISAN
praca doktorska nt: Ocena wskaźników uszkodzenia naczyniowego i neuronalnego oraz zmian przepuszczalności bariery krew-mózg w ciąży powikłanej wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu, promotor: prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak

lek. Monika MISIAN
pr. dr nt.: Ocena wpływu dializy otrzewnowej na funkcję mezotelium otrzewnowego i śródbłonka naczyniowego, promotor: prof. dr hab. Andrzej Bręborowicz

mgr Alina NIEZGÓDKA-KLÓSAK
pr. dr nt.: Otyłość wisceralna i jej wpływ na przebieg kliniczny oraz wyniki leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit, promotor: prof. dr hab. Piotr EDER

lek. det. Michał NOHAWICA
pr. dr nt.: The effect of plasminogen activating system on molecular and cytophysiological changes in selected cell lines, promotor: prof. dr hab. Marzena WYGANOWSKA, promotor pomocniczy: dr inż. n. rol. Agnieszka NOWAK-TERPIŁOWSKA

mgr Małgorzata NOWAK
pr. dr nt.: Analiza rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu u osób z jednostronnym niedosłuchem przy zastosowaniu różnych bodźców akustycznych, promotor: dr hab. Alicja SEKULA, promotor pomocniczy: dr hab. Michał KARLIK

lek. Marta PONIEWAŻ-PAWLICZ
pr. dr nt.: Wybrane aspekty obrażeń czaszkowo-mózgowych w kontekście badań obrazowych Tomografii Komputerowej u dzieci leczonych w szpitalach pediatrycznych, promotor: dr hab. Czesław ŻABA

lek. Krzysztof PRZYBYLSKI
pr. dr nt.: Analiza Ekspresji immunologicznych regulatorów punktów kontroli w nowotworach głowy i szyi, promotor: prof. dr hab. Wojciech GOLUSIŃSKI oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

mgr Beata PUSZ
pr. dr nt.: Porównanie rozwoju ruchowego w pierwszych dwóch latach życia dzieci urodzonych przedwcześnie w latach 2001-2002 oraz 2011-2012, promotor: prof. dr hab. Jan Mazela

lek. Andrzej PYDA
pr. dr nt.: Analiza czynników ryzyka wtórnej niestabilności stawu kolanowego po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, promotor: dr hab. Tomasz PIONTEK

mgr Adam RYBACKI
pr. dr nt.: Ocena stężenia adropiny u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, promotor: prof. dr hab. Paweł BOGDAŃSKI, promotor pomocniczy dr n. med. Damian SKRYPNIK

lek. Martyna SIĄKOWSKA
pr. dr nt.: Wpływ wybranych parametrów stanu zapalnego oraz microbiota na wykładniki endokrynne u kobiet z PCOS, promotor: dr hab. Beata BANASZEWSKA

lek. Anna SŁOMIAK-WĄSIK
pr. dr nt.: : Wpływ muzyki na parametry sztywności naczyń u pacjentów z wybranymi chorobami sercowo-naczyniowymi, promotor: dr hab. Maciej Cymerys

lek. Maciej TOKARSKI
pr. dr nt.: Ocena zaburzeń połykania u pacjentów leczonych metodą laryngektomii częściowej, promotor: dr hab. Małgorzata LESZCZYŃSKA

lek. Marta TWARDOWSKA
pr. dr nt.: Wyniki leczenia operacyjnego pacjentów z wieloletnim zespołem kanału nadgarstka, promotor: prof. dr hab. Leszek ROMANOWSKI, promotor pomocniczy dr n. med. Piotr CZARNECKI oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

mgr Beata WOLNOWSKA
pr. dr nt.: Analiza audiogennych uwarunkowań zaburzeń artykulacji w jednostronnych niedosłuchach, promotor: dr hab. Alicja SEKULA, promotor pomocniczy: dr hab. Michał KARLIK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2022 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

mgr Magdalena BENDRYN
pr. dr nt.: Ciemna triada osobowości a zaburzenia regulacji emocji w populacji osób płci męskiej osadzonych w zakładach karnych z powodu czynu zabronionego określonego w Art. 148 § 1, 2, 3 Kodeksu Karnego, promotor: dr hab. Ewa Misterska prof. WSB

lek. Kamila Agata CYWIŃSKA
pr. dr nt.: Analiza stężenia wybranych jonów, witaminy D3 oraz Indeksu kwasów Omega 3 w surowicy u dzieci hospitalizowanych z powodu zakażenia wirusem grypy, promotor: dr hab. Katarzyna Mazur-Melewska

lek. Michalina DREJZA
pr. dr nt.: Analiza wybranych zagadnień interdyscyplinarnych promujących zdrowie w ginekologii wieku rozwojowego, promotor: dr hab. Grażyna Jarząbek-Bielecka

lek. Urszula LULEWICZ-SOBCZAK
pr. dr nt.: Stężenia witaminy D3 w surowicy krwi, określane metabolitem 25-(OH)-D, u niemowląt i dzieci do lat 3 z miasta Poznania, promotor: prof. dr hab. Magdalena Figlerowicz

lek. dent. Małgorzata POBUDEK-RADZIKOWSKA
pr. dr nt.: Ocena sprawności manualnej studentów I roku stomatologii w zakresie dokładności odtwarzania wielkości i kształtu zęba, promotor: dr hab. Agnieszka Przystańska, promotor pomocniczy: dr inż. Michał Rychlik

lek. dent. Marta WORONA
pr. dr nt.: Analiza stopnia zmęczenia twarzy na przestrzeni dnia w odniesieniu do układu stomatognatycznego, promotor: prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2022 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Ewelina BARTKOWIAK
pr. dr nt.: Analiza kliniczna i molekularna guzów złośliwych dużych gruczołów ślinowych na przestrzeni 22 lat w materiale Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka, promotor pomocniczy: dr hab. Magdalena Bodnar

lek. Mateusz BICZYSKO
pr. dr nt.: Adrenalektomia – operacje laparoskopowe i klasyczne – ocena krzywej uczenia się na podstawie wybranych parametrów oraz analiza potencjalnych czynników ryzyka konwersji, promotor: dr hab. Łukasz Krokowicz

lek. Hubert BOCHYŃSKI
pr. dr nt.: Wpływ terapii przeciwnowotworowej na układ kostny, promotor: prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz

lek. Katarzyna BOJANOWSKA
pr. dr nt. Ocena wartości diagnostycznej testu immunocytochemicznego identyfikującego p16 i Ki67 w wykrywaniu HSIL i weryfikacji pozytywnych wyników cytodiagnostyki i testów molekularnych, promotor: prof. dr hab. Witold Kędzia oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

mgr Justyna DĄBROWSKA
pr. dr nt.: Identyfikacja patogennych wariantów nukleotydowych u chorych z izolowanym rozszczepem wargi połączonym lub nie z rozszczepem podniebienia, promotor: prof. dr hab. Adrianna Mostowska

lek. dent. Alicja HOFFMANN-PRZYBYLSKA
pr. dr nt. Występowanie dysfunkcji i parafunkcji w aspekcie zdrowia układu stomatognatycznego u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, promotor: prof. dr hab. Karolina Gerreth oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Ewa JAGUSZEWSKA
pr. dr nt. Ocena wykorzystania molekularnej identyfikacji DNA HPV HR w profilaktyce wtórnej raka szyjki macicy w porównaniu do cytodiagnostyki i testu podwójnego, promotor: prof. dr hab. Witold Kędzia

mgr Anna JANKOWSKA
pr. dr nt.: Ocena dolegliwości i funkcji kciuka u terapeutów wykonujących zabiegi manualne, promotor: prof. dr hab. Leszek Romanowski, promotor pomocniczy: dr n. med. Ewa Bręborowicz

mgr Marta JANUS-KUBIAK
pr dr nt. Ocena wpływu tlenku grafenu na wybrane właściwości fizyczne kolagenu rybiego, promotor: prof. dr hab. Leszek Kubisz, promotor: dr hab. Przemysław Andrzejewski prof. UAM

lek. Paweł KASPRZAK
pr. dr nt.: Analiza zmian mikrostrukturalnych kości metodą spektroskopii Ramana u kobiet z deformacją szpotawą stawu kolanowego w przebiegu pierwotnej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych, promotorzy: prof. dr hab. Maciej Głowacki, dr hab. Mirosław Szybowicz prof. PP

mgr Kinga KOT
pr. dr nt. Zaburzenia nastroju u chorych leczonych w powodu celiakii, promotor: dr hab. Ewa Misterska prof. WSB

lek. Bartosz KRZYMIŃSKI
pr. dr nt. Wpływ zatrucia substancjami psychoaktywnymi na wybrane parametry układu wzrokowego, promotor: dr hab. Wojciech Warchoł, promotor pomocniczy: dr n.med. Hanna Buczkowska

lek. dent. Beata KURCZOBA
pr. dr nt. Wpływ pochodnej zielonej herbaty – galusanu epigallokatechiny na przenikanie przez barierę imitującą błonę śluzową, promotor: prof. dr hab. Marzena Wyganowska-Świątkowska, promotor: prof. dr hab. Izabela Nowak

lek. Anna LEWEK
pr. dr nt. Analiza przydatności metylacji wybranych genów w wykrywaniu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy w porównaniu do metody molekularnej i cytodiagnostyki, promotor: prof. dr hab. Witold Kędzia

mgr Anna MALICKA-DURCZAK
pr. dr nt.: Porównanie metod hybrydyzacji in situ w ocenie genu HER2 w raku piersi z zastosowaniem mikromacierzy tkankowych, promotor: prof. dr hab. Jan Bręborowicz

mgr Katarzyna MIĄDOWICZ-OWCZARZAK
pr. dr nt. Zdobienie zębów jako element współczesnych zachowań estetycznych, promotor: prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka, promotor pomocniczy: Dr n. o zdr. Maia Stanisławska-Kubiak

lek. Paula MIKOŁAJSKA-PTAŚ
pr. dr nt. Znaczenie wybranych polimorfizmów genów układu metaloproteinaz i ich inhibitorów tkankowych w porodzie przedwczesnym, promotor: dr hab. Hubert Wolski prof. PPUZ

lek. Tomasz NAŁĘCZ
pr. dr nt. Ocena skuteczności leczenia zespołu małego rzutu po operacjach wrodzonych wad serca za pomocą transmembranowej oksygenacji pozaustrojowej (ECMO), promotor: dr hab. Wojciech Mrówczyński

lek. Joanna NOWACZYK
pr. dr nt. Ocena wybranych biochemicznych parametrów płytek krwi w ciąży powikłanej IUGR, promotor: prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak

lek. Wiktor PAŁYS
pr. dr nt. Analiza wybranych czynników związanych ze starzeniem poznawczym, promotor: prof. dr hab. Aleksandra Suwalska

mgr Katarzyna Magdalena PASTUSIAK
pr. dr nt.: Poszukiwanie markerów insulinooporności wśród osób z prawidłową masą ciała, promotor: prof. dr hab. Paweł Bogdański

mgr Agata PEECKHAUS
pr. dr nt. Badanie korelacji pomiędzy rodzajem i wielkością niedosłuchu a stabilnością posturalną człowieka, promotor: prof. dr hab. Leszek Kubisz

mgr Piotr PONIEWIERSKI
pr. dr nt. Ocena wpływu oddziaływań rehabilitacyjnych z wykorzystaniem terapii procesów integracji sensorycznej na równowagę, chód oraz funkcjonowanie poznawcze dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Samborski, promotor pomocniczy: dr n. o zdr. Anna Kostiukow

mgr Agnieszka PRUSIŃSKA
pr. dr nt.: Postępowanie rehabilitacyjne po rekonstrukcji chrząstki stawowej metodą AMIC (Autologus Matrix-Induced Chondrogenesis), promotor: dr hab. Tomasz Piontek

lek. Artur SOCZKA
pr. dr nt.: Biomechaniczna i kliniczna ocena funkcji ręki po łódeczkowato-czworobocznej artrodezie nadgarstka, promotor: prof. dr hab. Leszek Romanowski, promotor pomocniczy: dr n. med. Piotr Czarnecki

mgr Marcelina SPERLING
pr. dr nt. Udział wybranych adipokin w patogenezie zaburzeń metabolicznych towarzyszących otyłości wisceralnej, promotor: prof. dr hab. Krystyna Czyżewska, promotor pomocniczy: dr hab. Teresa Grzelak

mgr Wojciech STĘPIEŃ
pr. dr nt.: Charakterystyka propriocepcji barku wśród zawodowych muzyków instrumentalnych, promotor: prof. dr hab. Przemysław Lubiatowski, promotor pomocniczy: dr n. med. Piotr Kaczmarek

lek. Agnieszka WILK
pr. dr nt.: Skuteczność radioterapii z podwyższeniem dawki na patologiczne węzły chłonne w oparciu o badanie pozytonowej tomografii emisyjnej u chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy, promotor: prof. dr hab. Andrzej Roszak, promotor pomocniczy dr Żaneta Wareńczak- Florczak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2022 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Wojciech FRANCUZIK
pr. dr nt.: Czynniki ryzyka powikłań pooperacyjnych w chirurgii przewodu pokarmowego oraz skuteczność zastosowania technologii mobilnych w ich monitorowaniu , promotor: prof. dr hab. Tomasz BANASIEWICZ oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Anna KOPCZYŃSKA
pr. dr nt.: Analiza przebiegu chemioterapii pooperacyjnej u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca , promotor: dr hab. Mariusz KASPRZYK

lek. Monika ŁĄCKA
pr. dr nt.: Ocena rewitalizacji skóry twarzy po jednorazowym zastosowaniu Concentrated Growth Factors – CGF (kompleksu komórek macierzystych i czynników wzrostu) promotor: prof. dr hab. Teresa MATTHEWS-BRZOZOWSKA

mgr Sylwia ŁUKASIK
pr. dr nt.: Analiza akceptacji gerontechnologii na przykładzie robotów społecznych , promotor: prof. dr hab. Aleksandra SUWALSKA oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Marcin SKROBICH
pr. dr nt.: Ocena funkcji zginaczy i prostowników stawu kolanowego u chorych po totalnej endoprotezoplastyce stawu kolanowego, leczonych z powodu idiopatycznej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych , promotor: dr hab. Łukasz ŁAPAJ

lek. Kinga ZASTAWNA
pr. dr nt.: Aplikacja mobilna jako narzędzie poprawiające monitorowanie zakażenia miejsca operowanego, promotor: dr hab. Łukasz KROKOWICZ

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2022 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Anna BABICZ-SADOWSKA
pr. dr nt. Ocena kliniczna oraz echokardiograficzna pacjentów kwalifikowanych do zabiegu przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka, promotor: dr hab. Marek GRYGIER prof. UMP

mgr Anna BERGER
pr. dr nt. Wpływ stylu życia na parametry męskiego nasienia, promotor: prof. dr hab. Piotr JĘDRZEJCZAK

mgr Sylwia CHROBOT
pr. dr nt. Wpływ niedojrzałości narządu wzroku u dzieci przedwcześnie urodzonych na optyczne parametry oka i skłonność do występowania krótkowzroczności, promotor: dr hab. Tomasz SZCZAPA prof. UMP, promotor pomocniczy: dr hab. Anna PRZEKORACKA-KRAWCZYK prof. UAM

mgr Katarzyna DUBAS
pr. dr nt. Ocena wybranych parametrów wzrokowych w przebiegu leczenia u kobiet poddanych chemioterapii z powodu raka jajnika, promotor: dr hab. Wojciech WARCHOŁ

lek. Mateusz DZIARMAGA
pr. dr nt. Interakcje pomiędzy wskaźnikami pracy a obciążenia następczego lewej komory, promotor: prof. dr hab. Andrzej WYKRĘTOWICZ oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Aldona JUCHACZ
pr. dr nt. Wpływ zastosowania mieszaniny oddechowej wzbogaconej w tlen na redukcję masy ciała u kobiet z otyłością poddanych treningowi fizycznemu w warunkach kontrolowanych, promotor: dr hab. Cezary PIWKOWSKI, promotor: dr hab. Katarzyna DOMASZEWSKA prof. AWF

mgr Sylwia KEMPA
pr. dr nt. Ocena ryzyka występowania odleżyn i uszkodzenia skóry związanego z wilgocią na podstawie wybranych czynników i skal u pacjentów oddziałów Szpitala Powiatowego w Krotoszynie, promotor: dr hab. Maciej SOPATA

lek. Piotr MACHCZYŃSKI
pr. dr nt. Analiza kliniczno-patologiczna raków płaskonabłonkowych części ustnej gardła w aspekcie infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, promotor: prof. dr hab. Wojciech GOLUSIŃSKI, promotor pomocniczy: dr n. med. Ewa MAJCHRZAK

lek. dent. Monika MARCZEWSKA
pr. dr nt. Jakość życia pacjentów z wadami ortodontycznymi w województwie wielkopolskim, promotor: prof. dr hab. Krystyna CZYŻEWSKA

mgr Iwona MILEWSKA
pr. dr nt. Poziom aleksytymii a podejmowanie zachowań autoagresywnych i objawy psychosomatyczne u członków rodziny w sytuacji rozwodu, promotor: dr hab. Ewa MISTERSKA prof. WSB, pomotor pomocniczy: dr n. hum. Marta MAJORCZYK

mgr Owidia OZGA-MAJCHRZAK
pr. dr nt. Wpływ niedowidzenia, ustawienia gałek ocznych, widzenia obuocznego i nadwzroczności na sprawność motoryczną dzieci, promotor: prof. dr hab. Anna GOTZ-WIĘCKOWSKA

lek. Michał PŁACHTA
pr. dr nt. Wyniki chemioterapii i radioterapii chorych na raka szyjki macicy w stopniu IVB z uwzględnieniem badań pozytonowej tomografii emisyjnej, promotor prof. dr hab. Andrzej Roszak, promotor pomocniczy dr Ewa Burchardt

lek. Krystian PYSZEL
pr. dr nt. Operacyjne leczenie złamań śródstawowych kości przy użyciu gwoździa śródszpikowego Calcanail, promotor: prof. dr hab. Leszek ROMANOWSKI, promotor pomocniczy: Maciej BRĘBOROWICZ

mgr Daria SOBKOWSKA
pr. dr nt. Analiza wpływu działania zabiegów z wykorzystaniem radiofrekwencji oraz ultradźwięków na parametry biofizyczne i biomechaniczne skóry oraz angiogenezę w skórze pacjentów chorych na cukrzycę typu 2, promotor: prof. dr hab. Zygmunt ADAMSKI, promotor: dr hab. Justyna GORNOWICZ-POROWSKA oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Adrian STĘPIŃSKI
pr. dr nt. Przydatność wybranych parametrów klinicznych w ocenie ryzyka śmiertelności wewnątrzszpitalnej pacjentów zakwalifikowanych do operacji z powodu obrażeń narządu ruchu, promotor: dr hab. Paweł GRALA, promotor pomocniczy: dr n. biol. Tomasz KRAUZE

lek. Magdalena TELEC
pr. dr nt. Znaczenie krążących limfocytów T regulatorowych, komórek NK oraz niekonwencjonalnych limfocytów T w klinicznym przebiegu udaru mózgu, promotor: dr hab. Maria ŁUKASIK, promotor pomocniczy: dr n. biol. Magdalena FRYDRYCHOWICZ

mgr Artur TEŻYK
pr. dr nt. Ocena przydatności analizy amfetaminy i jej metabolitu w opiniodawstwie sądowo-lekarskim, promotor: prof. dr hab. Roman WACHOWIAK

lek. dent. Ewa WALICKA
pr. dr nt. Ocena zależności pomiędzy sezonowością urodzeń a intensywnością choroby próchnicowej i występowaniem zaburzeń mineralizacji szkliwa u dziewcząt i chłopców w wieku szkolnym, promotor: prof. dr hab. Maria BORYSEWICZ-LEWICKA

lek. Marek WIDENKA
pr. dr nt. Ocena jakości życia chorych w podeszłym wieku z chorobą zwyrodnieniową stawów podczas leczenia bólu przewlekłego buprenorfiną, promotor: prof. dr hab. Wojciech LEPPERT oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Lidia WIECHCKA-METZLER
pr. dr nt. Współczynnik zmienności rozkładu objętości krwinek czerwonych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, promotor: prof. dr hab. Przemysław GUZIK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 11 maja 2022 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Marcin BEDNAREK
rozprawa doktorska nt: Przydatność oscylometrii impulsowej w ocenie czynnościowej chorych na POChP, promotor: prof. dr hab. Halina BATURA-GABRYEL, promotor pomocniczy: dr n. med. Marcin GRABICKI

lek. Aleksandra CIELUCH
rozprawa doktorska nt: Insulinoterapia a lipoproteiny u chorych z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 (InLipoDiab1), promotor: prof. dr hab. Dorota ZOZULIŃSKA-ZIÓŁKIEWICZ, promotor pomocniczy: dr n. med. Paweł NIEDŹWIECKI oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Małgorzata CYRAN
pr. dr nt.: Wpływ terapii z użyciem komórek chimerycznych na odtworzenie szpiku kostnego w przebiegu choroby popromiennej, promotor: prof. dr hab. Maria SIEMIONOW oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Tomasz DĄBKOWSKI
rozprawa doktorska nt: Zaburzenia odżywiania a postępowanie prewencyjno-interwencyjne lekarzy dentystów i lekarzy POZ w województwie śląskim, promotor: dr hab. Elżbieta PASZYŃSKA prof. UMP, promotor: prof. dr hab. Agnieszka SŁOPIEŃ oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. stom. Agata DAKTERA-MICKER
rozprawa doktorska nt: Wpływ wybranych preparatów hamujących demineralizację szkliwa na jego mikrostrukturę, promotor: dr hab. Barbara BIEDZIAK, promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz BUCHWALD oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Katarzyna KLAJBOR
pr. dr nt.: Analiza kosztów pomostowania tętnic wieńcowych w zależności od zastosowanej techniki operacyjnej, promotor: dr hab. Paweł Bugajski

lek. Iwona KÜHNEL
rozprawa doktorska nt: Problemy kliniczne w populacji późnych wcześniaków urodzonych w Szpitalu Specjalistycznym w Gdańsku w latach 2016-2018, promotor: dr hab. Tomasz SZCZAPA prof. UMP

lek. Maria KOPERTOWSKA-MAJCHRZAK
rozprawa doktorska nt: Przydatność oznaczeń stężenia kwasów żółciowych oraz trójjodotyroniny i metabolitu witaminy D u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, promotor: prof. dr hab. Agnieszka DOBROWOLSKA

lek. Anna MALEWSKA-WOŹNIAK
rozprawa doktorska nt: Ocena różnych metod fototerapii stosowanych u chorych na twardzinę ograniczoną, promotor: prof. dr hab. Zygmunt ADAMSKI

Lek. Agnieszka LEWANDOWSKA
pr. dr nt.: Rola radioterapii stereotaktycznej w leczeniu wznowy glejaków mózgu, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz LIEBERT

mgr Zuzanna OWSIAŃSKA
rozprawa doktorska nt: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała hospitalizowanych w Klinice Neonatologii w latach 2014-2018, promotor: dr hab. Tomasz SZCZAPA prof. UMP

mgr Anna-Maria PĘKACKA-EGLI
pr. dr nt.: Prognozowanie ryzyka zachłyśnięcia i optymalizacja diety u chorych z dysfagią neurogenną, ze specjalnym uwzględnieniem wpływu pandemii SARS-CoV-2, promotor: prof. dr hab. Radosław KAŹMIERSKI oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

mgr inż. Anna PRZYBYŁOWICZ-CHALECKA
rozprawa doktorska nt:. Charakterystyka aberracji chromosomu pary 11 i ocena statusu wybranych genów u chorych na ostre białaczki szpikowe, promotor: dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak prof. PAN

mgr Natalia ROGACKA
pr. dr nt.: Przeciwciała przeciwjądrowe w alergii na pyłki traw, promotor: prof. dr hab. Mariusz PUSZCZEWICZ, promotor pomocniczy: dr hab. Bogna GRYGIEL-GÓRNIAK

lek. Michał ROGACKI
rozprawa doktorska nt: Ocena efektu bronchodilatacyjnego różnych metod inhalacji salbutamolu u chorych na astmę, promotor: dr hab. Szczepan COFTA

lek. Edyta ROMATOWSKA
pr. dr nt.: Przydatność zastosowania tonometrii żołądkowej w ocenie wpływu dwutlenkowej odmy otrzewnowej podczas laparoskopowej resekcji nerki na perfuzję trzewną, promotor: prof. dr hab. Krzysztof KUSZA

lek. Małgorzata RONIJ
pr. dr nt.: Ocena wybranych parametrów wieku zębowego w określeniu wieku metrykalnego w aspekcie medyczno-sądowym, promotor: dr hab. Czesław ŻABA

lek. Jakub ROZTROPIŃSKI
rozprawa doktorska nt: Ocena wybranych czynników regulujących homeostazę energetyczną organizmu u pacjentów z cukrzycą typu 2, promotor: prof. dr hab. Jacek PIĄTEK

lek. Wojciech TELEC
rozprawa doktorska nt: Migotanie przedsionków w ostrych zespołach wieńcowych, promotor: dr hab. Artur BASZKO

lek. Antoni ŚWIRKOWICZ
pr. dr nt.: Leczenie stabilnych kompresyjnych złamań trzonów kręgów - porównanie efektów leczenia implantem rozpieralnym z wertebroplastyką, promotor: dr hab. Łukasz Kubaszewski, prof. UMP, promotor pomocniczy dr Paweł Jarmużek

lek. Joanna WALCZAK-PADYKUŁA
pr. dr nt.: Zakażenia wirusami Rota na przykładzie Oddziału Dziecięcego SP ZOZ w Kościanie w latach 2007-2017, promotor prof. dr hab. Jacek Wysocki

mgr Aleksandra WYCISZKIEWICZ
pr. dr nt.: Ekspresja małych białek wstrząsu cieplnego w egzosomach izolowanych z płynów ustrojowych chorych na nowotwory żeńskich narządów płciowych, promotor: prof. dr hab. Sławomir MICHALAK, promotor pomocniczy: dr hab. Alicja KALINOWSKA-ŁUSZCZARZ

lek. Dominika ZALAS
pr. dr nt.: Asymetria rytmu serca u dzieci zdrowych, promotor: prof. dr hab. Waldemar BOBKOWSKI oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Agata ZIENTARSKA
rozprawa doktorska nt: Ocena układu immunologicznego w odniesieniu do stanu klinicznego chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C poddanych terapii bezinterferonowej, promotor: prof. dr hab. Iwona MOZER-LISEWSKA

lek. Marcin ZWANZIG
pr. dr nt.: Interakcja pomiędzy przepływem pulsacyjnym, sztywnością tętnic szyjnych a pracą i funkcją skurczową lewej komory, promotor: prof. dr hab. Andrzej WYKRĘTOWICZ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2022 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Magdalena BANASZAK-ZIEMSKA
pr. dr nt.: Analiza genu PAPP-A2 w niskorosłości idiopatycznej, promotor: Prof. dr hab. Marek NIEDZIELA

lek. Malwina GROBELNA
pr. dr nt.: Rola konwertazy białkowej subtylizyna/keksyna typu 9 (PCSK9) w chorobie obwodowej naczyń (PAD), promotor: dr hab. Ewa STRAUSS

lek. Artur GRUSZKA
pr. dr nt.: Występowanie i znaczenie Kliniczne zaburzeń rytmu i przewodnictwa u pacjentów z ciężkim zwężeniem zastawki aortalnej, u których dokonano przezskórnego wszczepienia zastawki aortalnej, promotor: dr hab. Lech PALUSZKIEWICZ

lek. Michał KLIMONT
pr. dr nt.: Machine learning methods for radiology images analysis in selected clinical problems, promotor: Dr hab. Katarzyna JOŃCZYK-POTOCZNA

lek. Jagoda KOLASIŃSKA-LIPIŃSKA
pr. dr nt.: Analiza wyników leczenia niewykształconych nozdrzy tylnych w materiale Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej w Poznaniu, promotor: Dr hab. Jarosław SZYDŁOWSKI

lek. Małgorzata KWISSA
pr. dr nt.: Charakterystyka czynności i modulacji autonomicznej układu krążenia w kolejnych fazach cyklu miesiączkowego u zdrowych kobiet w wieku rozrodczym, promotor: Prof. dr hab. Przemysław GUZIK

mgr Martyna Dagmara MARCINIAK
rpr. dr nt.: Wpływ restrykcji dietetycznej na okołodobowy rytm wydzielania kortyzolu u osób otyłych, promotor: dr hab. Dominika KANIKOWSKA

mgr Paula MATUSZAK
pr. dr nt.: Bankowanie komórek hematopoetycznych. Ocena warunków przetwarzania i przechowywania jako kluczowych etapów wpływających na bezpieczeństwo przeszczepu, promotor: dr hab. Maria KOZŁOWSKA-SKRZYPCZAK prof. UMP

lek. Łukasz PRUCHNIEWSKI
pr. dr nt.:Ocena skuteczności leczenia za pomocą przeszczepienia allogenicznych komórek krwiotwórczych u dorosłych pacjentów z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej, promotor: prof. dr hab. Lidia GIL, promotor pomocniczy: dr n. med. Anna ŁOJKO-DANKOWSKA oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

mgr Błażej RATAJCZAK
pr. dr nt.: Ocena występowania aberracji chromosomowych u chorych z przewlekłą białaczką szpikową w dobie stosowania inhibitorów kinaz tyrozynowych, promotor: dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak prof. PAN oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

mgr Szymon ROZMIAREK
rozprawa doktorska nt: Ocena bezpieczeństwa i jakości badania serca metodą rezonansu magnetycznego u chorych z wszczepionym urządzeniem do elektroterapii serca, promotor: prof. dr hab. Małgorzata PYDA, promotor pomocniczy: dr n. med. Adrian GWIZDAŁA

lek. Krzysztof RZEPSKI
rozprawa doktorska nt: Ocena stężeń wybranych białek u pacjentów z depresją lekooporną poddanych terapii elektrowstrząsowej, promotor: dr hab. Agnieszka PERMODA-PACHUTA

lek. dent. Joanna SAMBORSKA-MAZUR
pr. dr nt.: Analiza stanu przyzębia u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, promotor: prof. dr hab. Marzena WYGANOWSKA-ŚWIĄTKOWSKA, promotor pomocniczy: dr hab. Dorota SIKORSKA oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

mgr Anna STOLAŚ
rpr. dr nt.:Bliskość rodziców i dzieci hospitalizowanych na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka a ryzyko występowania zaburzeń nastroju u rodziców, promotor: dr hab. Tomasz SZCZAPA prof. UMP, promotor pomocniczy: dr n. med. Aleksandra Głowińska

lek. Krystyna SZPURA
pr. dr nt.: Wpływ wybranych czynników na ewolucję kliniczną ostrej zapalnej poliradikuloneuropatii demielinizacyjnej (zespół Guillain-Barré) u dzieci, promotor: Dr hab. Katarzyna MAZUR-MELEWSKA

lek. dent. Natalia WENDLAND
pr. dr nt.: Ocena stanu przyzębia u młodych kobiet z zespołem jajników policystycznych na podstawie parametrów klinicznych, immunologicznych i mikrobiologicznych, promotor: dr hab. Justyna OPYDO-SZYMACZEK oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Bartosz ŻUCHOWSKI
pr. dr nt.: Zależność czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego od czasów przewodzenia przez węzeł przedsionkowo-komorowy i układ Hisa-Purkinjego, promotor: Dr hab. Przemysław GUZIK

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 25 marca 2022 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Paulina ADAMCZYK
pr. dr nt.: Analiza porównawcza ekspresji miRNA w płynie wysiękowym z ucha środkowego oraz komórkach nabłonkowych błony śluzowej jamy nosowej u dzieci z wysiękowym zapaleniem ucha środkowego z i bez towarzyszącej alergii, promotor: Dr hab. Jarosław SZYDŁOWSKI

mgr Artur BRYJA
pr. dr nt.: Badanie transkryptomu komórek błony śluzowej policzków u świń w warunkach długotrwałej hodowli pierwotnej in vitro, promotor: dr hab. Marta DYSZKIEWICZ-KONWIŃSKA

lek. Beata FIK
pr. dr nt.: Analiza retrospektywna przebiegu raka piersi u chorych z przerzutami do płuc lub opłucnej, promotor: Dr hab. Maria LITWINIUK prof. UMP

lek. Magdalena FRANKOWICZ
pr. dr nt.: Ocena efektywności leczenia powierzchownych naczyniaków wczesnodziecięcych z zastosowaniem tymololu - badania prospektywne, promotor: Prof. dr hab. Przemysław MAŃKOWSKI, promotor pomocniczy: Dr n. med. Paweł JUSZCZAK

mgr Michał KOSZLA
pr. dr nt.: Elektroterapia i trening mięśni dna macicy u kobiet z nietrzymaniem moczu po porodzie, promotor: prof. dr hab. Krzysztof SZYMANOWSKI

mgr Ewa LASKOWSKA
pr. dr nt.: Wykorzystanie materiału archiwalnego Zakładu Patologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii – aspekty epidemiologiczne wybranych nowotworów oraz użyteczność materiału do badań dodatkowych, promotor: Prof. dr hab. Andrzej MARSZAŁEK

lek. Natalia MACIOSZEK-ZIELEŹNIK
pr. dr nt.: Opiniowanie w przypadkach podejrzenia popełnienia błędu medycznego w zakresie neurologii i neurochirurgii w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, promotor: Dr hab. Czesław ŻABA

lek. Eryk MATUSZKIEWICZ
pr. dr nt.: Ostre zatrucia w celach samobójczych u kobiet w wieku okołomenopauzalnym, promotor: dr hab. Karolina CHMAJ-WIERZCHOWSKA

lek. Katarzyna PANECKA-MYSZA
pr. dr nt.: Rola stresu oksydacyjnego w cholestazie ciążowej, promotor: prof. dr hab. Grzegorz H.BRĘBOROWICZ oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Alicja PŁÓCINICZAK
pr. dr nt.: Ocena wybranych metabolicznych uwarunkowań stresu oksydacyjnego u pacjentów z zaburzeniami oddychania w czasie snu, promotor: Dr hab. Ewa WYSOCKA

lek. Katarzyna TĄPOLSKA-JÓŹWIAK
pr. dr nt.: Ocena kliniczna, immunologiczna i radiologiczna powikłań ze strony układu oddechowego u dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności, promotor: Dr hab. Aleksandra SZCZAWIŃSKA-POPŁONYK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 11 marca 2022 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Radosław KADZISZEWSKI
rozprawa doktorska nt: Ocena efektywności symulacji medycznej jako metody nauczania studentów w anestezjologii i intensywnej terapii, Promotor: Dr hab. Alicja BARTKOWSKA-ŚNIATKOWSKA prof. UMP, Promotor pomocniczy: Dr n. med. Jowita ROSADA-KURASIŃSKA

mgr Luiza KRASUCKA
rozprawa doktorska nt: Ocena wybranych parametrów układu wzrokowego piłkarzy nożnych w grupie wiekowej od 10 do 13 lat oraz wpływu przeprowadzonego treningu wzrokowo – motorycznego na wyniki testów sprawności piłkarskiej. Promotor: prof. dr hab. Bogdan MIŚKOWIAK, Promotor: dr hab. Wojciech WARCHOŁ

mgr Magdalena MALESZKA-KURPIEL
rozprawa doktorska nt: Ocena wybranych parametrów układu wzrokowego u pacjentów z rozpoznanym stożkiem rogówki przed i po zabiegu corneal cross-linking, Promotor: dr hab. Wojciech WARCHOŁ

lek. dent. Kacper NIJAKOWSKI
rozprawa doktorska nt: Ocena wpływu leczenia biologicznego nieswoistych chorób zapalnych jelit na wybrane parametry biochemiczne śliny, Promotor: prof. dr hab. Anna SURDACKA oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Bogumił OLCZAK
rozprawa doktorska nt: Skuteczność analgetyczna oksykodonu u pacjentów poddanych endoprotezoplastyce stawu biodrowego, Promotor: Prof. dr hab. Katarzyna WIECZOROWSKA-TOBIS, Promotor pomocniczy: Dr n. med. Grzegorz KOWALSKI

lek. dent. Maria OLEJNIK
rozprawa doktorska nt: Aspekty kliniczne i epidemiologiczne schorzeń błony śluzowej jamy ustnej w wybranych dermatozach, Promotor: prof. dr hab. Barbara DOROCKA-BOBKOWSKA oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Małgorzata ROGACZEWSKA
rozprawa doktorska nt: Porównanie wybranych parametrów narządu wzroku u chorych na stwardnienie rozsiane i spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego, Promotor: prof. dr hab. Marcin STOPA oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Anna ROZTOCKA-KUC
rozprawa doktorska nt: Znaczenie stresu oksydacyjnego w krwawieniach z dróg rodnych w pierwszej połowie ciąży oraz ich wpływ na dalszy przebieg ciąży i porodu, Promotor: prof. dr hab. Grzegorz H.BRĘBOROWICZ

lek. Agata Stodolska-NOWAK
rozprawa doktorska nt: Wpływ parametrów anatomicznych gałki ocznej na kontrolę ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą otwartego kąta po fakoemulsyfikacji, Promotor: Prof. d hab. Jarosław KOCIĘCKI, Promotor pomocniczy: Dr n. med. Wojciech ADAMSKI

lek. dent. Zofia STROJNY
rozprawa doktorska nt: Ocena związku między indywidualnym chronotypem a stężeniem rozpuszczalnej formy receptora dla produktów zaawansowanej glikacji białek w surowicy i ślinie u osób otyłych i z prawidłową masą ciała, Promotor: dr hab. Dominika KANIKOWSKA

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2022 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Klaudia DOMOWICZ
rozprawa doktorska nt: Ocena objawów negatywnych schizofrenii za pomocą polskiej wersji skali klinicznej BNSS (Brief Negative Symptom Scale) oraz skali samooceny SNS ( Self-assessment of negative symptoms), Promotor: prof. dr hab. Janusz RYBAKOWSKI,Promotor pomocniczy: dr n. med. Paweł WÓJCIAK oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Ewa DUDZIEC
rozprawa doktorska: Wykrywanie niskoenergetycznych złamań trzonów kręgowych u mężczyzn z rozpoznaniem ZZSK przy wykorzystaniu automatycznej morfometrii metodą densytometryczną, promotor prof. dr hab. Piotr LESZCZYŃSKI

lek. Magdalena GŁODEK
rozprawa doktorska nt: Dieta i aktywność fizyczna a zaburzenia metaboliczne u chorych na schizofrenię oraz zaburzenie afektywne dwubiegunowe, Promotor: prof. dr hab. Aleksandra SUWALSKA

lek. Jolanta KORCZAK
rozprawa doktorska nt: Zmiany stanu odżywienia a wyniki leczenia pacjentów chorych na raka stercza, Promotor: dr hab. Marta STELMACH-MARDAS

mgr Paulina MILECKA
rozprawa doktorska nt: Adropina i jej receptor w guzach nadnerczy człowieka, Promotor: prof. dr hab. Marcin RUCIŃSKI, Promotor pomocniczy: dr n.med. Hanna KOMAROWSKA oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

mgr Anna MORAWSKA
rozprawa doktorska nt: Wpływ oleju z szarłatu na profil lipidowy oraz inne wskaźniki biochemiczne w grupie otyłych kobiet i mężczyzn, Promotor: prof. dr hab. Juliusz PRZYSŁAWSKI

lek. Szymon NOWAK
rozprawa doktorska nt: Oznaczenie czynnika martwicy nowotworu-alfa oraz cząsteczki adhezji komórkowej płytkowo-śródbłonkowej-1 w ocenie przebiegu klinicznego oraz rokowania malarii importowanej do Polski, Promotor: dr hab. Małgorzata PAUL

lek. Paweł NOWINKA
rozprawa doktorska: Związek między wartością współczynnika wariancji rozmiaru krwinki czerwonej (RDW CV) a stopniem zaawansowania klinicznego skurczowej niewydolności serca u pacjentów ambulatoryjnych, promotor prof. dr hab. Przemysław GUZIK

lek. Jerzy OLASIŃSKI
rozprawa doktorska: Analiza pacjentów chorych na kiłę leczonych w Klinice Dermatologii UM w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. Ryszard ŻABA

lek. Marcin STROJNY
rozprawa doktorska nt: Novel Human Epineural Sheath Conduit Supported with Human Mesenchymal Stem Cells for Restoration of Long Nerve Defects in Rat Experimental Model, Promotor: prof. dr hab. Maria SIEMIONOW oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2022 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

mgr Joanna Cwykiel  
rozprawa doktorska nt: Application of bone marrow based cellular therapy of donor-recipient chimeric cells in vascularized composite allografts for tolerance inductoion, promotor: prof. dr hab. Maria Siemionow oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. dent. Hubert Kardach
rozprawa doktorska nt: Analiza wartości pomiarów ortodontycznych wykonanych na modelach gipsowych oraz cyfrowych 3d, promotor: dr hab. Barbara Biedziak, promotor pomocniczy: dr n. med. Anna Szponar-Żurowska

mgr Agata Czochralska-Duszyńska  
rozprawa doktorska nt: Wpływ suplementacji sprzężonym kwasem linolowym na wybrane wykładniki stanu odżywienia, promotor: dr hab. Edyta Mądry

lek. Anna Lewandowska  
rozprawa doktorska nt: Mikrośrodowisko w potrójnie ujemnym raku piersi, promotor: prof. dr hab. Andrzej Marszałek

lek. Marta Malinowska-Kubiak  
rozprawa doktorska nt: Czynniki neurotrofowe i neurodegeneracyjne u pacjentów z abstynencyjnym zespołem alkoholowym, promotor: dr hab. Agnieszka Permoda-Pachuta

mgr Marcin Nowicki  
rozprawa doktorska nt: Przeciwzakrzepowe i prozakrzepowe działanie śródbłonka naczyniowego w ciąży powikłanej stanem przedrzucawkowymi wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu, promotor: dr hab. Dorota Formanowicz prof. UMP

----------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2021 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. dent. Agnieszka Bogdanowicz
praca doktorska nt: „Identyfikacja czynników genetycznych w nieprawidłowościach zębowych”, Promotor: dr hab. Barbara Biedziak, Promotor: prof. dr hab. Adrianna Mostowska

lek. Justyna Borucka
praca doktorska nt: „Analiza ekspresji IFI16 w raku jajnika i w oporności na leki cytotoksyczne”, Promotor: dr hab. Radosław Januchowski, Promotor: prof. dr hab. Rodryg Ramlau

lek. Anna Chmielarz-Czarnocińska
praca doktorska nt: „Analiza wyników anatomicznych i funkcjonalnych leczenia retinopatii wcześniaków”, Promotor: dr hab. Anna Gotz-Więckowska prof. UMP, Promotor pomocniczy: dr hab. Dawid Szpecht

lek. Bartłomiej Gałęcki
praca doktorska nt: „Ocena przydatności staplera rotikularnego w zaopatrzeniu kikuta oskrzela głównego po lewostronnej pneumonektomii”, Promotor: dr hab. Mariusz Kasprzyk

lek. dent. Piotr Gerreth
praca doktorska nt: „Wpływ kompleksowej rehabilitacji neurologicznej na stan narządu żucia u chorych po ostrych naczyniopochodnych incydentach mózgowych w obiektywnej ocenie stomatologicznej”, Promotor: dr hab. Katarzyna Hojan oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Paweł Główka
praca doktorska nt: „Trójwymiarowa analiza kręgosłupa w oparciu o obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, radiogramy i tomografię komputerową”, Promotor: prof. dr hab. Tomasz Kotwicki

mgr Alina Górecka
praca doktorska nt: „Koncepcja opieki farmaceutycznej wybranych grup chorych hospitalizowanych”, Promotor: prof. dr hab. Marian Grzymisławski, Promotor pomocniczy: dr n. farm. Magdalena Cerbin-Koczorowska

lek. Kamil Graboń
praca doktorska nt: „Ocena wpływu naprawy uszkodzonego rogu tylnego łąkotki przyśrodkowej na funkcję stawu kolanowego”, Promotor: dr hab. Tomasz Trzeciak, Promotor pomocniczy: dr n. med. Łukasz Paczesny

lek. dent. Marzena Helwich
praca doktorska nt: „Wpływ interwencji dietetycznej na stężenie wybranych adipocytokin w ślinie osób otyłych”, Promotor: prof. dr hab. Anna Surdacka, Promotor: dr hab. Dominika Kanikowska

lek. Bartosz Kasprzak
praca doktorska nt: „Ocena wyników rehabilitacji po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego lub endoprotezoplastyce wspomaganej ćwiczeniami opartymi o posturografię i aplikację Rossa Clarka”, Promotor: dr hab. Marcin Mardas

mgr Klaudyna Kaszuba
praca doktorska nt: „Estetyczne i psychologiczne aspekty zmian paznokciowych palców rąk u kobiet”, Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Adamski oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Dorota Elżbieta Kazberuk
praca doktorska nt: "Ocena przeżyć odległych oraz toksyczności samodzielnej brachyterapii HDR wczesnych postaci raka gruczołu krokowego”, Promotor: prof. dr hab. Andrzej Roszak

lek. dent. Oskar Komisarek
praca doktorska nt: „Ocena napięcia mięśni twarzy po etapie niwelacji u pacjentów dorosłych leczonych ortodontycznie”, Promotor: prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska

lek. Aleksandra Kosmala
praca doktorska nt: „Zastosowanie techniki real-time PCR w diagnostyce świerzbu”, promotor: prof. dr hab. Ryszard Żaba, promotor pomocniczy dr Michał Kowalczyk

lek. dent. Marcin Lenkowski
praca doktorska nt: „Zastosowanie izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych (LAMP) do identyfikacji bakterii w agresywnym i przewlekłym zapaleniu przyzębia”, Promotor: prof. dr hab. Anna Surdacka, Promotor pomocniczy: dr hab. Mariusz Kaczmarek prof.UMP

lek. Jakub Naczk
praca doktorska nt: „Porównanie wpływu dostępu tylnego i małoinwazyjnego bezpośredniego górnego na wyniki leczenia idiopatycznych zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego endoprotezoplastyką”, Promotor: dr hab. Łukasz Łapaj

lek. Szymon Rubczak
praca doktorska nt: „Morfologia krążka międzyokręgowego w obrazie rezonansu magnetycznego i jego trójwymiarowej rekonstrukcji u chorych z bólem kręgosłupa lędźwiowego”, Promotor: prof. dr hab. Tomasz Kotwicki

mgr Maciej Sip
praca doktorska nt: „Ocena możliwości wdrożenia procedury rozszerzonej resuscytacji krążeniowo- oddechowej – ECPR”, promotor prof. dr hab. Bartłomiej Perek, promotor pomocniczy dr Mateusz Puślecki

lek. Zuzanna Synowiec
praca doktorska nt: „Próba ustalenia zakresu stężeń terapeutycznych aksytynibu w oparciu o monitorowanie stężenia leku we krwi u chorych na raka nerki”, Promotor: prof. dr hab. Anna Jabłecka

lek. Paweł Świderski
praca doktorska nt: „Medyczno-sadowe aspekty opiniowania w sprawach o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu na podstawie analizy materiału Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”, Promotor: dr hab. Czesław Żaba

mgr Jolanta Tomczak
praca doktorska nt: „Współczesne możliwości techniczne i ograniczenia morfologiczne wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków aorty brzusznej w odcinku podnerkowym”, Promotor: prof. dr hab. Łukasz Dzieciuchowicz oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. dent. Kryspin Uram
praca doktorska nt: „Możliwość zastosowania nieorganicznych związków soli sodowych w stomatologii”, Promotor: dr hab. Anna Szkaradkiewicz-Karpińska

mgr Agnieszka Wincek
praca doktorska nt: "Badania neurofizjologii klinicznej nad funkcjonalną regeneracją u chorych po częściowym uszkodzeniu segmentów piersiowych rdzenia kręgowego”, Promotor: prof. dr hab. Juliusz Huber

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2021 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Magdalena DUDEK
rozprawa doktorska: Stężenie białka sST2 u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, promotor: prof. dr hab. Ewa STRABURZYŃSKA-MIGAJ    

lek. Monika Korcz- BRANDLHUBER 
rozprawa doktorska: Wpływ wieku rozpoczęcia terapii hormonem wzrostu, pacjentów z somatotropinową niedoczynnością przysadki, na uzyskany wzrost końcowy, promotor: prof. dr hab. Andrzej Kędzia, promotor pomocniczy: dr n. med. Katarzyna Majewska

mgr Radosław KRZYŻAŃSKI 
rozprawa doktorska: Ocena zmian morfologicznych w żyłach biodrowych i głównej dolnej u chorych z jednostronnymi żylakami kończyn dolnych, promotor: prof. dr hab. Łukasz DZIECIUCHOWICZ    

lek. Karolina LECOMTE  
rozprawa doktorska: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia fibrynolitycznego u pacjentów z niedrożnością pomostu udowo-podkolanowego, promotor: prof. dr hab. Robert Juszkat

lek. Piotr PASZYŃSKI
rozprawa doktorska: Wpływ zmian hormonalnych na występowanie objawów depresyjnych u ciężarnych, przebieg ciąży i stan noworodka. promotor: dr hab. Radosław SŁOPIEŃ   

lek. Łukasz PILARSKI 
rozprawa doktorska: Ocena stężenia waspiny u pacjentów z otyłością, promotor: prof. dr hab. Paweł Bogdański

lek. Artur de ROSIER 
rozprawa doktorska: Funkcjonowanie chorych na schizofrenię - analiza na przykładzie wybranej grupy chorych z Wielkopolski, promotor: prof. dr hab. Jacek Wysocki, promotor pomocniczy dr n. med. Paweł Wójciak

lek. Łukasz WOŹNIAK  
rozprawa doktorska: Wynik leczenia pacjentów z rozwojowym zwichnięciem stawu biodrowego z zastosowaniem  osteotomii transiliakalnej według Degi w długim okresie obserwacji, promotor: prof. dr hab. Marek Jóźwiak, promotor pomocniczy dr n. med. Maciej Idzior oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2021 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. dent. Małgorzata ANDRZEJEWSKA
rozprawa doktorska: Badania nad potencjalnym związkiem wzrostu częstości występowania zapalenia przyzębia w populacji chorych na łuszczycę zwykłą i łuszczycowe zapalenie stawów, promotorzy: prof. dr hab. Anna SURDACKA  prof. dr hab. Zygmunt Adamski    

lek. Artur CHYREK
rozprawa doktorska: Porównanie wyników kontaktowej brachyterapii guzów pierwotnych i wznów po zabiegu chirurgicznym u chorych na raka podstawnokomórkowego regionu głowy i szyi, promotor: prof. dr hab. Andrzej Roszak, promotor pomocniczy: dr Adam Chicheł

lek. Joanna DUDZIŃSKA 
rozprawa doktorska: Rola wzrokowego sprzężenia zwrotnego w terapii dysfunkcji manipulacyjnych i poznawczych u chorych we wczesnym okresie po udarze niedokrwiennym mózgu, promotor prof. dr hab. Przemysław Lisiński

lek. Anna FLOTYŃSKA
rozprawa doktorska: Znaczenie zmian naczyń mikrokrążenia ocenianych za pomocą kapilaroskopii wału paznokciowego  u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, promotor: prof. dr hab. Andrzej TYKARSKI, promotor pomocniczy: dr n. med. Arkadiusz Niklas     

lek. Beata GRABOWSKA
rozprawa doktorska: Wpływ stresu psychicznego na przebieg ciąży i stan noworodka, promotor: prof. dr hab. Agnieszka Słopień   

mgr Małgorzata IWAŃSKA
rozprawa doktorska: Wpływ polimorfizmów genu PPARG na stężenie wybranych adipokin u ciężarnych z nadmiernym przerostem masy ciała, promotor: prof. dr hab. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz 

lek. Tomasz JOPEK
rozprawa doktorska: Ocena wyników endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego z użyciem bezcementowego trzpienia modularnego, promotor: dr hab. Łukasz Łapaj 

lek. Piotr KRAWCZUK
rozprawa doktorska: Ocena wyników rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z użyciem wszczepu z materiału syntetycznego politereftalanu etylenu, promotor dr hab. Łukasz Kubaszewski prof. UMP, promotor pomocniczy dr Marta Jokiel

mgr Kamil KUCHARCZYK
rozprawa doktorska: Modyfikacja bioinżynierowanego jedwabiu pajęczego w celu kontroli jego powinowactwa do produktów leczniczych i diagnostycznych, promotor: dr hab. Hanna Dams-Kozłowska prof. UMP

lek. Paweł MAŁECKI 
rozprawa doktorska: Ocena markerów serologicznych uszkodzenia hepatocytów i włóknienia w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby u dzieci, promotor: dr hab. Anna Mania

mgr Karolina MARCINKOWSKA
rozprawa doktorska: Ocena skuteczności synergii radiofrekwencji monopolarnej i elektroporacji w terapii anti-aging na podstawie wybranych parametrów biofizycznych skóry twarzy, promotor: prof. dr hab. Leszek Kubisz 

lek. Anna MUSIELAK  
rozprawa doktorska nt: Ocena wczesnych markerów uszkodzenia nerek u dzieci z wrodzoną wadą serca, promotor: prof. dr hab. Jacek Zachwieja

lek. Krzysztof MYŚLIWIEC
rozprawa doktorska: Ocena przebiegu klinicznego przewlekłej białaczki szpikowej u chorych leczonych imatynibem w pierwszej linii terapii – analiza jednoośrodkowa, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Lewandowski 

mgr Katarzyna OSTROWSKA
rozprawa doktorska: Ocena związku między stresem i jakością życia dzieci 5-7 letnich a zmianami wybranych składników białkowych i poziomu kortyzolu w ślinie, promotor: prof. dr hab. Agnieszka Słopień   

mgr Martyna PAKUŁA
rozprawa doktorska: Interakcje komórek raka jajnika z prawidłowymi komórkami otrzewnej jako determinanta progresji nowotworu, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Książek oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Robert POCIUPANY
rozprawa doktorska: Wpływ wprowadzenia zaleceń Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z roku 2011 oraz domowych pomiarów ciśnienia tętniczego na strategie terapeutyczne lekarzy u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, promotor: prof. dr hab. Andrzej Tykarski oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Małgorzata RZEPIŃSKA
rozprawa doktorska: Macierzyństwo a stwardnienie rozsiane w kontekście wybranych parametrów klinicznych, społecznych i ekonomicznych przebiegu choroby, promotor: prof. dr hab. Barbara Steinborn

lek. Marta Szymoniak-LIPSKA
rozprawa doktorska: Przydatność nieinwazyjnych metod badawczych w ocenie struktury i czynności narządu paznokciowego rąk, promotor: dr hab. Adriana Polańska oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Bartosz WNĘK 
rozprawa doktorska: Ocena poziomu endogennego selenu a przebieg kliniczny zespołów polipowatości jelita grubego, promotor: prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz

lek. Mikołaj ZABOROWSKI  
rozprawa doktorska nt: The role of extracellular vesicles and cell-mediated immune response in the pathogenesis of paraneoplastic neurological syndromes and ovarian cancer, promotor: prof. dr hab. Sławomir Michalak                                                                                                       

mgr Radosław ZALEWSKI
rozprawa doktorska: Ocena jakości resuscytacji krążeniowo- oddechowej prowadzonej przez zespół dwuosobowy z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych, promotor prof. dr hab. Bartłomiej Perek, promotor pomocniczy dr Mateusz Puślecki

lek. Joanna Załuska-KUSZ 
rozprawa doktorska: Monitorowanie chorych po radykalnym leczeniu raka piersi, promotor: dr hab. Maria Litwiniuk prof. UMP oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 22 października 2021 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

Mgr Lena BIELAWSKA
rozprawa doktorska: Ocena wybranych markerów oksydacyjnej modyfikacji lipoprotein osocza u osób z nadmierną masa ciała, Promotor: dr hab. Ewa Wysocka, promotor pomocniczy: dr n. biol. Aleksandra Baszczuk

lek. Klaudia Bogusz-GÓRNA
rozprawa doktorska: Mikrokrążenie i wybrane parametry bariery naskórkowej u dzieci z cukrzycą typu 1, Promotor: prof. dr hab. Piotr Fichna

mgr Sylwia CIESIÓŁKA
rozprawa doktorska: Badanie ekspresji receptorów gonadotropin (LHR, FSHR), aromatazy CYP19 oraz wybranych koneksyn  w komórkach izolowanych z warstwy ziarnistej pęcherzyków jajnika świni w warunkach hodowli pierwotnej, Promotor: prof. dr hab. Bartosz KEMPISTY

lek. Ewa CZECHOWSKA
rozprawa doktorska: Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia chorych na chłoniaki nieziarnicze w wieku powyżej 70 lat, Promotor: prof. dr hab. Lidia GIL

lek. dent. Jakub DYBA 
rozprawa doktorska: Ocena parametrów funkcji śródbłonka naczyniowego w ślinie osób z otyłością, Promotor: prof. dr hab. Anna SURDACKA 

lek. Bogusz FALKOWSKI
rozprawa doktorska: Ocena stężenia interleukiny 29 (IL-29) w wybranych chorobach endokrynologicznych o etiologii autoimmunizacynej, Promotor: prof. dr hab. Ewelina Szczepanek-Parulska    

lek. dent. Joanna GŁOWACKA
rozprawa doktorska: Ocena stanu narządu żucia u pacjentek z rozpoznaną niskostopniową skoliozą idiopatyczną, Promotor: dr hab. Justyna OPYDO-SZYMACZEK oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej   

lek. Anna GRĘTKIEWICZ-TOMCZYK 
rozprawa doktorska: Analiza epidemiologiczna nosicielstwa paciorkowców grupy B(GBS) u kobiet ciężarnych i jego skutków klinicznych u noworodków, Promotor: dr hab. Agnieszka ADAMEK    

lek. dent. Amadeusz HERNIK 
rozprawa doktorska: Biodostępność proenkefalinowych i prozapalnych polipeptydów śliny w aspekcie zdrowi jamy ustnej u osób z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego, Promotor: dr hab. Elżbieta PASZYŃSKA prof. UMP, Promotor: prof. dr hab. Monika DMITRZAK-WĘGLARZ oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej   

lek. Sonia KAHTAN
rozprawa doktorska: Zastosowanie kaniul nosowych z wysokim przepływem gazów w oddziałach neonatologicznych ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków I i II stopnia referencji, Promotor: dr hab. Tomasz SZCZAPA

lek. Jarosław KAZNOWSKI
rozprawa doktorska: Analiza czynników genetycznych biorących udział w powstawaniu guzów chromochłonnych i przyzwojaków, Promotor: prof. dr hab. Katarzyna ZIEMNICKA

lek. Tomasza KŁOSIEWICZ
rozprawa doktorska na : Analiza jakości resuscytacji krążeniowo- oddechowej prowadzonej przez zespół dwuosobowy z wykorzystaniem urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, Promotor: prof. dr hab. Bartłomieja Perek, Promotor pomocniczy dr Mateusz Puślecki

lek. Tomasz KOWALEWSKI
rozprawa doktorska: Ocena wpływu parametrów badania 24-godzinnego ABPM na dwunastomiesięczne rokowanie u pacjentów w pierwszym tygodniu zawału serca STEMI i NSTEMI w zależności od współwystępowania lub nie nadciśnienia tętniczego, Promotor: prof. dr hab. Beata BEGIER-KRASIŃSKA 

mgr Ewa LASKOWSKA  
rozprawa doktorska: Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych u chorych z zespołem Cushinga, Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Liebert

lek. Anna LEWANDOWSKA-GRADUSZEWSKA
rozprawa doktorska: Czynniki przeżycia chorych onkologicznych i hematologicznych wymagających hospitalizacji w OIT, Promotor: prof. dr hab. Lidia GIL  

lek. Elżbieta MARCINIAK
rozprawa doktorska: Analiza przestrzeni przedsiatkówkowej u pacjentów z zaburzeniami interfejsu szklistkowo-plamkowego. Promotor: prof. dr hab. Marcin STOPA, promotor pomocniczy: dr n. med. Piotr RAKOWICZ 

lek. Barbara MICHNIEWICZ
rozprawa doktorska: Zastosowanie hipotermii w leczeniu encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej u noworodków. Promotor: dr hab. Dawid SZPECHT

lek. Dominik MIKIEL
rozprawa doktorska: Przydatność nieinwazyjnych metod diagnostycznych w diagnostyce i monitorowaniu różnych typów łysienia, Promotor: prof. dr hab. Aleksandra DAŃCZAK-PAZDROWSKA  

lek. Aleksander MULARSKI 
rozprawa doktorska: Analiza doznanego uszczerbku na zdrowiu w sprawach cywilnych na podstawie opinii sporządzonych w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu UM w Poznaniu, Promotor: prof. dr hab. Czesław Żaba   

lek. Zuzanna Niedziela-SCHWARTZ  
rozprawa doktorska: Naturalny przebieg choroby i badania diagnostyczne a ostateczne rozpoznanie genetycznie uwarunkowanych chorób narządu wzroku, Promotor: prof. dr hab. Maciej Krawczyński, promotor pomocniczy: dr n. biol. Anna Wawrocka

lek. Kinga SOSNOWSKA
rozprawa doktorska: Ocena morfologiczna i czynnościowa narządu wzroku u dzieci i młodzieży z wysoką nadwzrocznością, Promotor: dr hab. Anna Gotz-Więckowska prof. UMP

lek. Karolina TWOREK
rozprawa doktorska: Studium medyczno-społeczne przypadków udarów niedokrwiennych mózgu trafiających do oddziału udarowego poza oknem terapeutycznym leczenia trombolitycznego, Promotor: prof. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski

lek. Małgorzata WIELEBA 
rozprawa doktorska: Uwarunkowania wyjazdu lekarzy polskich do Niemiec i jakość ich życia na emigracji, Promotor: prof. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski

lek. Agnieszka WZIĄTEK  
rozprawa doktorska: Wpływ wybranych metod terapeutycznych na wyniki leczenia chłoniaka Hodgkina u dzieci i młodzieży oraz wystąpienie odległych powikłań, Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Derwich

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 22 września 2021 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Magdalena ADAMCZYK
rozprawa doktorska: Ocena wpływu wybranych mechanizmów epigenetycznych na stan endometrium u kobiet z niepłodnością i endometriozą, promotor: prof. dr hab. Małgorzata KĘDZIA oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. stom. Sylwia KLEWIN - STEINBŐCK
rozprawa doktorska: Heterogeniczność fibroblastów dziąsłowych i podniebiennych w aspekcie leczenia recesji, promotor: prof. dr hab. Marzena WYGANOWSKA-ŚWIĄTKOWSKA, promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka NOWAK - TERPIŁOWSKA oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Katarzyna ŁOJEWSKA
rozprawa doktorska: Ocena czynników predykcyjnych skuteczności krioablacji migotania przedsionków przy zastosowaniu odmiennych cewników balonowych, promotor: prof. dr hab. Krzysztof BŁASZYK, promotor pomocniczy: dr hab. Edward KOŹLUK   

lek. Krzysztof PIWOWARCZYK
rozprawa doktorska: Analiza kliniczna, epidemiologiczna i molekularna guzów łagodnych dużych gruczołów ślinowych na przestrzeni 13 lat w materiale Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. Małgorzata WIERZBICKA

lek. Bartosz SIEWERT
rozprawa doktorska: Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych opartej na dominacji (DRSA) w diagnostyce różnicowej choroby Kawasaki, promotor: dr hab. Ewelina Gowin

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2021 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Bożena ANDRYS
pr. dokt. nt.: Analiza częstości występowania objawów niepożądanych i ich związku z transfuzjami u pacjentów leczonych składnikami krwi otrzymanymi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu w latach 2011-2018, promotor: prof. dr hab. Katarzyna KORYBALSKA

lek. Po-Jung CHEN  
pr. dokt. nt.: Influences of Spasticity on the Knee Muscles Physiology and Clinical Interventions in Children with Spastic Cerebral Palsy, promotor: prof. dr hab. Marek Jóźwiak

lek. Katarzyna GRZEŚKOWIAK-FISCHBACH   
pr. dokt. nt.: Ekspresja genów wybranych czynników angiogennych w łożysku oraz ich produktów białkowych we krwi pępowinowej i żylnej matki w nadciśnieniu tętniczym i hipotrofii płodu, promotor: prof. dr hab. Anna MARKOWSKA

mgr diet. Marta JASKUŁA  
pr. dokt. nt.: Rozwój fizyczny w pierwszych dwóch latach życia dziecka w zależności od sposobu żywienia i stanu odżywienia matki podczas ciąży, promotor: prof. dr hab. Hanna Krauss, promotor pomocniczy dr hab. Magdalena Gibas-Dorna oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

mgr psych. Beata KACZMAREK  
pr. dokt. nt.: Wykorzystanie screeningowych skal neuropsychologicznych jako predyktora rozwoju łagodnych zaburzeń poznawczych i konwersji do otępienia u osób starszych, Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Alfred KOPRAS 
pr. dokt. nt.: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia wewnątrznaczyniowego chorych z tętniakami naczyń mózgowych za pomocą stentów Leo Baby, promotor: prof. dr hab. Robert JUSZKAT

mgr Agnieszka SOBECKA
pr. dokt. nt.: Wartość wybranych metod biologii molekularnej w diagnostyce, terapii oraz określeniu rokowania u chorych z nowotworami złośliwymi głowi i szyi, promotor: dr hab. Paweł GOLUSIŃSKI prof. UZ

lek. Jakub STEFANIAK  
pr. dokt. nt.: Wartość tomografii komputerowej dwuwymiarowej i trójwymiarowej w ocenie ubytków kostnych panewki i głowy stawu ramiennego w niestabilności barku, promotor: dr hab. Przemysław Lubiatowski

lek. Tomasz ZEMLEDUCH
pr. dokt. nt.: Stężenie feniksyny (PNX) w osoczu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową, promotor: prof. dr hab. Ewa STRABURZYŃSKA-MIGAJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2021 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Monika BAREŁKOWSKA
pr. dokt. nt.: Analiza epidemiologiczna nowotworów wieku dziecięcego w Wielkopolsce w latach 2004-2017, Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Derwich

lek., lek. dent. Joanna Bilska-STOKŁOSA 
pr. dokt. nt.: Grzyby pleśniowe jako czynnik etiologiczny zapalenia zatok szczękowych, Promotor: dr hab. Krzysztof Osmola, promotor pomocniczy: dr hab. n. farm. Hanna Tomczak 

lek. Barbara Czarnota-NOWAKOWSKA 
pr. dokt. nt.: Analiza wybranych parametrów w ocenie rogówki po zabiegach refrakcyjnych metodą SMILE, Promotor: prof. dr hab. Jarosław Kocięcki

lek. Magdalena KAŁOS 
pr. dokt. nt.: Przydatność strobokimografii i cyfrowej analizy głosu w ocenie wyników rehabilitacji zaburzeń zawodowych głosu u nauczycieli, Promotor: dr hab. Alicja Sekula, promotor pomocniczy: dr hab. Michał Karlik oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Michał KWIATEK 
pr. dokt. nt.: Analiza porównawcza skuteczności leczenia skojarzonego VTD (bortezomib-talidomid-deksametazon) oraz CTD (cyklofosfamid-talidomid-deksametazon)w terapii 1 linii szpiczaka plazmocytowego – badanie retrospektywne, Promotor: dr hab. Maciej Kaźmierczak 

mgr protetyki słuchu Wawrzyniec LOBA
pr. dokt. nt.: Wykorzystanie wirtualnych źródeł dźwięku w badaniach asymetrii słyszenia, Promotor: dr hab. Dorota Hojan-Jezierska prof. UMP

lek. Anna LUBECKA  
pr. dokt. nt.: Badania nad skutecznością analgezji z wyprzedzeniem z zastosowaniem leków znieczulenia miejscowego w operacji laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego, Promotor: prof. dr hab. Jacek Szmeja

lek. Renata MOZRZYMAS
pr. dokt. nt.: Wybrane aspekty metaboliczno-żywieniowe Fenyloketonurii, Promotor: prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

lek. Magdalena SAMBORSKA  
pr. dokt. nt.: Epidemiologia, charakterystyka kliniczna i wyniki leczenia mięsaka granulocytarnego u dzieci i młodzieży, Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Derwich

lek. Anna SZELIGA  
pr. dokt. nt.: Ocena stężenia neurokininy B i nesfatyny-1 w surowicy krwi pacjentek z czynnościowym podwzgórzowym brakiem miesiączki przed leczeniem i po 6 miesiącach terapii estrogenno-progestagennej

lek. Mirosława Wieczorek-FILIPIAK  
pr. dokt. nt.: Wykładniki sekrecji zewnątrzwydzielniczej trzustki u niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym, Promotor: prof. dr hab. Jarosław Walkowiak, promotor pomocniczy: dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

lek. Sławomir ZĄBCZYŃSKI 
pr. dokt. nt.: Rozwój metod znoszenia bólu w porodzie fizjologicznym oraz znieczulenia rodzącej w wybranych operacjach położniczych w położnictwie polskim w XIX i XX wieku, Promotor: prof. dr hab. Edmund Waszyński  oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapituła Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2021 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Tomasz Andrzejewski
pr. dr nt.: Polska adaptacja kulturowa i walidacja kwestionariuszy oceny stawów kolanowych Knee Society Score, Promotor Prof.dr hab. Jacek Kruczyński 

lek. Bartosz Burchardt
pr. dr nt.: Analiza postępowań w sprawie podejrzenia błędu medycznego z zakresu Ginekologii i Położnictwa w odniesieniu do wytycznych i rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w oparciu o materiał Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z lat 2008-2017, Promotor Dr hab. Rafał Moszyński

mgr fizyki med. Weronika Kawłakiewicz
pr. dr nt.: Wykorzystanie Dopplerowskiej wibrometrii laserowej w diagnostyce dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego, Promotor  Prof. dr hab. Leszek Kubisz Promotor Prof. dr hab. Jerzy Sokalski 

lek. Marta Kubasik
pr. dr nt.: Znaczenie cynku w patogenezie otyłości i jej powikłań, Promotor Dr hab. Joanna Suliburska prof. UPP

mgr inż. technologii żywności i żywienia człowieka Krzysztof Kustra
pr. dr nt.: Dieta a wpływ suplementacji kolagenem na zmiany stanu odżywienia, kondycji skóry u zdrowych wolontariuszy, Promotorzy Prof. dr hab. Leszek Kubisz, Promotor Dr hab. Marta Stelmach-Mardas 

lek. Szymon Markiewicz
pr. dr nt.: Błąd a niepowodzenie medyczne w chirurgii ogólnej na podstawie materiałów Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Promotor Dr hab. Czesław Żaba

lek. Anna Pietrzak
pr. dr nt.: Ocena znaczenia markerów aktywności choroby i odpowiedź na leczenie interferonem beta w przebiegu stwardnienia rozsianego, Promotor, Dr hab. Alicja Kalinowska-Łyszczarz

lek. dent. Piotr Ramlau 
pr. dr nt.: Ocena działania przeciwnowotworowego metylowego analogu resweratrolu 3-hydroksy-3,4,5,4-tetrametoksystylbenu(DMU-214) w modelu raka języka, Promotorzy Dr hab. Krzysztof Osmola, Dr hab. Hanna Piotrowska-Kempisty oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 12 maja 2021 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

mgr biotech., mgr anal. med. Ewelina Bukowska-Olech
pr. dr nt.: Identyfikacja genetycznych przyczyn wad czaszki u człowieka, promotor  Dr hab. Aleksander Jamsheer prof. UMP oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej.

mgr biotech. Wojciech Langwiński
pr. dr nt.: Identyfikacja mikroRNA związanych z alergicznym stanem zapalnym w drogach oddechowych na modelu zwierzęcym, promotor Prof. dr hab. Aleksandra Szczepankiewicz oraz uchwałę wyróżnieniu pracy doktorskiej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2021 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Tomasz Dolata 
pr. dr nt.: Prospektywne, randomizowane badanie porównujące skuteczność techniki przecięcia więzadła poprzecznego nadgarstka pod kontrolą endoskopu z techniką przecięcia więzadła poprzecznego nadgarstka pod kontrolą ultrasonografu, promotor prof. dr hab. Leszek Romanowski

lek. Regina Samborska
pr. dr nt.: Technika znieczulenia do zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego w krążeniu pozaustrojowym, a układowe stężenie metabolitów tlenku azotu, promotor dr hab. Hanna Billert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 16 marca 2021 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

lek. Wojciech Łabędź
pr. dr nt.: Kliniczna wartość małoinwazyjnych technik operacyjnych u chorych z guzami przerzutowymi i ze szpiczakiem mnogim w obrębie kręgosłupa, promotor dr hab. Tomasz Trzeciak

lek. Konrad Pieszko
pr. dr nt.: Ocena czynników ryzyka oraz rokowania pacjentów z chorobami sercowo- naczyniowymi przy wykorzystaniu metod uczenia maszynowego, promotor prof. dr hab. Paweł Burchardt

mgr inż. biotechnologii Marta Szyszka
pr. dr nt.: System leptyny i oreksyny oraz ich receptorów w ustalonych liniach komórek prawidłowych i nowotworowych prostaty człowieka, promotor prof. dr hab. Marcin Ruciński, promotor pomocniczy dr n. med. Łukasz Paschke

lek. Hanna Winiarska
pr. dr nt.: Ocena stężenia we krwi wybranych molekuł adhezyjnych jako wykładników stanu zapalnego u pacjentów z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego, promotor dr hab. Szczepan Cofta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2021 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

mgr Marta Adamczyk

pr. dr nt.: Wpływ ruchomości oddechowej na rozkłady dawek w radioterapii nowotworów płuc, promotor: dr hab. Tomasz Piotrowski, prof. UMP

lek. Paulina Gulbicka

pr. dr nt.: Ocena profilu białkowego u pacjentów z chorobą trzewną oraz zespołem zaburzeń wchłaniania, promotor: prof. dr hab. Marian Grzymisławski oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej.

lek. Sylwia Iwańczyk 

pr. dr nt.: Skuteczność i bezpieczeństwo rusztowań bioresorbowalnych w leczeniu zwężeń na podziale tętnic wieńcowych, promotor: dr hab. Aleksander Araszkiewicz

lek. Katarzyna Kawka-Paciorkowska

pr. dr nt.: Ocena skuteczności indukcji porodu po 41.tygodniu ciąży w zależności od stężenia wybranych hormonów w ustroju ciężarnej, promotor: prof. dr hab. Grzegorz H.Bręborowicz

lek. Natalia Neumann-Klimasińska

pr. dr nt.: Wpływ wentylacji nieinwazyjnej helioxem na czynność oddechową oraz aktywność bioelektryczną przepony wcześniaków z niewydolnością oddechową, promotor dr hab. Tomasz Szczapa oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej.

lek. dent. Patrycja Przybylska

pr. dr nt.: Analiza wad narządu żucia z uwzględnieniem funkcji stawu skroniowo-żuchwowego i wad postawy, promotor: prof. dr hab.Teresa Matthews-Brzozowska, promotor pomocniczy dr n. med. Przemysław Kopczyński

mgr biologii Alicja Sroka

pr. dr nt.: Otwór łukowaty w kręgu szczytowym w obrazach tomografii komputerowej u dzieci, promotor: prof. dr hab. Małgorzata Bruska

lek. Norbert Wąsik

pr. dr nt.: Przydatność prognostyczna wybranych biomarkerów w krwawieniu podpajęczynówkowym, promotor: prof. dr hab. n. med. Roman Jankowski, promotor pomocniczy: dr n. med. Bartosz Sokół oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej.

lek. Joanna Weglowski

pr. dr nt.: Rozwój przestrzeni nadtwardówkowej i podpajęczynówkowej w kanale kręgowym u zarodków i płodów ludzkich od 5 do 12 tygodnia, promotor: prof. dr hab. Małgorzata Bruska

lek. Paweł Wieczorek

pr. dr nt.: Dehydrogenaza Inozynomonofosforanowa II jako biomarker w diagnostyce i leczeniu raka prostaty, promotor: dr hab. Andrzej Antczak

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Kolegium Nauk Medycznych na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2021 r. podjęła uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne następującym osobom:

mgr Piotr BIAŁAS

pr.dr nt.: Badanie ekspresji genów CGB1 i CGB2 oraz CGB3-9 kodujących podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w nowotworach żeńskich narządów płciowych, promotor: prof. dr hab. Anna Jankowska oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej.

mgr fizyki Mariusz BUDAJ

pr.dr nt.: Ocena wybranych parametrów układu wzrokowego u osób z uszkodzeniem słuchu, promotor: prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak

lek. Jan BUDZIANOWSKI

pr.dr nt.: Wpływ wybranych czynników na przebieg kliniczny chorych z nieprawidłową masą ciała leczonych zabiegiem ablacji z powodu migotania przedsionków, promotor: prof. dr hab. Katarzyna Korybalska

mgr biotechnologii Tomasz DEPTUCH

pr.dr nt.: Skuteczność, toksyczność i immunogenność ukierunkowanych nośników leków opartych na bioinżynierowanym jedwabiu pajęczym, promotor: dr hab. Hanna Dams-Kozłowska

lek. Monika DUŚ-ŻUCHOWSKA

pr.dr nt.: Wpływ interwencji żywieniowych na stężenia wybranych wczesnych markerów miażdżycowych u osób z nadwagą lub otyłych, promotor: prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

mgr dietetyki, psychologii Agata E. DUTKIEWICZ

pr.dr nt.: Wybrane zmiany biochemiczne i psychologiczne w stanie znacznego niedożywienia u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym, promotor: prof. dr hab. Agnieszka Słopień, promotor pomocniczy: dr n. med. Marta Tyszkiewicz-Nwafor oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej.

lek. dent. Magdalena DYBA

pr.dr nt.: Ocena stężenia związków lotnych siarki w wydychanym powietrzu u pacjentów użytkujących protezy ruchome, promotor: prof. dr hab. Wiesław Hędzelek, promotor pomocniczy: dr n. med. Przemysław Gajdus

lek. Amgad Ahmed ELNUR ELHAG

pr.dr nt.: Ocena kosztów bezpośrednich u pacjentów korzystających z pomocy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, promotor: prof. dr hab. Wiesław Bryl, promotor pomocniczy: dr n. farm. Tomasz Zaprutko

lek. Anna GĄSIOROWSKA

pr.dr nt.: Parametry ultrasonograficzne oraz ocena markerów biochemicznych we wczesnej predykcji masy urodzeniowej noworodka, promotor: prof. dr hab. Marek Pietryga

mgr Aleksandra GLAPA-NOWAK

pr.dr nt.: Wybrane molekularne determinanty i korelaty ciężkości przebiegu nieswoistych zapaleń jelit i mukowiscydozy, promotor: prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

lek. Tomasz GRZEGORSKI

pr.dr nt.: Analiza stężeń wybranych cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym we wczesnym okresie postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego, promotor: prof. dr hab. Jacek Losy

lek. Milena GUSZCZYŃSKA-LOSY

pr.dr nt.: Znaczenie wybranych czynników genetycznych, biochemicznych i mikrostruktury łożyska dla przebiegu ciąży powikłanej cholestazą, promotor: prof. dr hab. Małgorzata Kędzia oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej.

lek. Łukasz JERNAS

pr.dr nt.: Znaczenie kliniczne stężenia krążących adipokin u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, promotor: prof. dr hab. Sławomir Michalak

mgr Agata JODDA

pr.dr nt.: Dawki w szpiku kostnym u chorych na raka szyjki lub trzonu macicy dla trzech technik radioterapii 3DCRT, IMRT, VMAT (badanie retrospektywne). Badanie na modelu tkankopodobnym z uwzględnieniem ruchomości narządów, promotor: prof. dr hab. Julian Malicki

lek. Beata KASPROWICZ

pr.dr nt.: Sprawność funkcjonalna dzieci po użyciu toksyny botulinowej w terapii pęcherza neurogennego, promotor: dr hab. Jerzy Harasymczuk, promotor pomocniczy dr n. med. Paweł Kroll

lek. Marta KIERZYNKA

pr.dr nt.: Retrospektywna analiza klinicznych, histologicznych i biologicznych czynników rokownicznych w zwojaku zarodkowym u dzieci, promotor: prof. dr hab. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska

mgr inż. Marta Anna KOWALSKA

pr.dr nt.: Poszukiwanie markerów genetycznych i biochemicznych o znaczeniu diagnostycznym i terapeutycznym u osób chorych na migrenę, promotor: prof. dr hab. Jolanta Dorszewska

lek. stom. Joanna KRAJEWSKA

pr.dr nt.: Ocena stanu zdrowia jamy ustnej u osób z rozszczepem wargi i/lub podniebienia leczonych ortodontycznie, promotor: prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska, promotor pomocniczy: dr n. med. Dorota Cudziło

lek. Aleksandra KRYGIER

pr.dr nt.: Hepcydyna w chorobach tarczycy, promotor: prof. dr hab. Ewelina Szczepanek-Parulska oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej.

lek. Magda MALEWSKA-KASPRZAK

pr.dr nt.: Badanie gospodarki purynowej w epizodzie maniakalnym i depresyjnym w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, promotor: dr hab. Agnieszka Permoda-Pachuta

lek. Piotr MAŁECKI

pr.dr nt.: Biochemiczne i genetyczne markery procesów autoimmunizacyjnych u krewnych osób z chorobą Addisona, promotor: dr hab. Marta Fichna oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej.

lek. Paweł MICHALSKI

pr.dr nt.: Wpływ wielkości otworu międzykręgowego na skuteczność ostrzyknięcia okołokorzeniowego u chorych z objawową stenozą otworową w części lędźwiowej kręgosłupa, promotor: prof. dr hab. Jacek Kruczyński

lek. Tomasz MILECKI

pr.dr nt.: Ocena ilościowa oraz jakościowa DNA krążącego we krwi u pacjentów z nowotworem nerkowokomórkowym, promotorzy: prof. dr hab. Zbigniew Kwias, prof. dr hab. Joanna Wesoły oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej.

mgr inż. dietetyki Małgorzata MOJZYKIEWICZ

pr.dr nt.: Sezonowe zmiany masy ciała a badania posturograficzne u osób z nadwagą i otyłością, promotorzy: prof. dr hab. Leszek Kubisz, dr hab. Marta Stelmach-Mardas

lek. dent. Adam PIOSIK

pr.dr nt.: Ocena wpływu obróbki mechanicznej na mikrostrukturę ceramik na bazie tlenku cyrkonu, promotorzy: prof. dr hab. Wiesław Hędzelek, prof. dr hab. Maciej Kozak oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej.

lek. dent. Marta POLICHNOWSKA

pr.dr nt.: Ocena wytrzymałości połączenia między zamkami ortodontycznymi a szkliwem zębów przy zastosowaniu różnych rodzajów cementów, promotor: dr hab. Mariusz Pryliński

lek. Ewa SAPIEJKA

pr.dr nt.: Egzogenne i endogenne uwarunkowania ustrojowych zasobów witaminy A i E u chorych na mukowiscydozę, promotor: prof. dr hab. Jarosław Walkowiak, promotor pomocniczy: dr n. med. Patrycja Krzyżanowska-Jankowska

mgr farm. Katarzyna SKRYPNIK

pr.dr nt.: Wpływ doustnej suplementacji wieloszczepowym preparatem probiotycznym na wybrane parametry gospodarki żelaza, promotor: dr hab. Joanna Suliburska prof. UPP oraz uchwałę o wyróżnieniu pracy doktorskiej.

lek. Krzysztof SZMYT

pr.dr nt.: Ocena ekspresji genów OCT-4, SOX-2, KLF-4 i NANOG w komórkach nowotworowych u chorych leczonych chirurgicznie z powodu raka jelita grubego, promotor: prof. dr hab. Jacek Szmeja

lek. Alina ŚWIDERSKA

pr.dr nt.: Wyniki leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego w latach 2002-2012 w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze, promotor prof. dr hab. med. Mieczysław Komarnicki

lek. Agata SZŁAPIŃSKA

pr.dr nt.: Wpływ wybranych czynników prognostycznych oraz metod terapeutycznych na wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci i młodzieży, promotor: prof. dr hab. Katarzyna Derwich

lek. Katarzyna SZYMAŁA

pr.dr nt.: Wykorzystanie wybranych biomarkerów do oceny wpływu antracyklin na mięsień sercowy u chorych z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej leczonych chemioterapią indukującą remisję, promotor: prof. dr hab. med. Mieczysław Komarnicki

mgr fizyki med. Tomasz TRAFAS

pr.dr nt.: Walidacja automatycznego algorytmu aparatu autoCPAP w redukcji zaburzeń oddychania u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym, promotor: prof. dr hab. Tomasz Piorunek

mgr protetyki słuchu Marta URBANIAK-OLEJNIK

pr.dr nt.: Wykorzystanie biblioteki dźwięków w nauce orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących, promotor: dr hab. Dorota Hojan-Jezierska prof. UMP

lek. Marika WOLNIEWIŃSKA

pr.dr nt.: Obiektywna i subiektywna ocena jakości życia u pacjentów po zabiegu chirurgii refrakcyjnej metoda SMILE, promotor: prof. dr hab. Jarosław Kocięcki